ترس شاه از افشاي رابطه با اسرائيل‌

ترس شاه از افشاي رابطه با اسرائيل‌

به موجب يكي از اسناد ساواك «مناخيم بگين نخست‌وزير اسرائيل اظهار تمايل نموده به طور غير رسمي به تهران مسافرت كرده و به پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر شرفياب گردد. مراتب به پيشگاه مبارك شاهنشاه آريامهر گذشت،مقرر فرمودند در زمان حال به مصلحت نيست،امكان علني شدن وجود ندارد.» متن سند به شرح زير است :

سازمان امنيت و اطلاعات كشور(ساواك)
پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر
مفتخراً به شرف عرض مي‌رساند:
در تاريخ 5/7/57 طي گزارشي به شرف عرض رسيد كه «مناخيم بگين» نخست‌وزير اسرائيل اظهار تمايل نموده در صورتي كه رأي انور ملوكانه استقرار پذيرد به منظور تقديم عرايضي پيرامون تحولات حاصله در كنفرانس «كمپ‌ديويد» به طور غير رسمي به تهران مسافرت كرده و به پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر شرفياب گردد.
در پاسخ استدعاي مناخيم بگين مقرر گرديد تاريخ مسافرت را متعاقباً اعلام خواهيم داشت كه اوامر صادره به همين نحو به رابط سرويس اسرائيل ابلاغ گرديد تا به مقامات متبوعه‌اش اطلاع دهد.
دكتر «كيمخي» معاون سرويس اسرائيل كه به مناسبت كنفرانس سه جانبه (سرويسهاي ايران‌ـ تركيه ـ اسرائيل) به تهران آمده در تاريخ 2/10/57 طي ملاقاتي با جان‌نثار اظهار داشت چنانچه شاهنشاه آريامهر اراده فرمايند وزير امور خارجه اسرائيل افتخار خواهد داشت در هر تاريخي كه تعيين شود به ايران مسافرت كرده و به منظور تقديم مراتب همبستگي دولت و ملت اسرائيل و نيز تقديم عرايضي پيرامون تحولات اخير خاورميانه به پيشگاه شاهنشاه به حضور معظم له شرفياب گردد.
جان‌نثار سپهبد ناصر مقدم

پاراف نهايي:از شرف عرض پيشگاه مبارك شاهنشاه آريامهر گذشت
مقرر فرمودند در زمان حال به مصلحت نيست. امكان علني شدن وجود ندارد، در آينده اقدام خواهد شد.