داستانهایی از عصر رضاشاه

داستانهایی از عصر رضاشاه

 

 
تألیف و تدوین : محمود حکیمی
انتشارات: قلم 1371 ، داراي 434 صفحه
 فهرست : مروری بر زندگی رضا، تلاش در جهت برقراری دیکتاتوری، رضاشاه یاران گذشته، رضاشاه آزادمردان، عقب اموال مردم، رضاشاه و مأموران حکومت، عدلیه در عصر رضاشاه، رعب و وحشت در عصر رضاشاه، رضاشاه و مطبوعات، مجلس در دوران رضاشاه و...
محمود حکیمی کتاب حاضر را در سال 1364 تألیف نموده است در این کتاب او داستانهایی و وقایعی از عصر رضاشاه را گردآوری کرده و سعی کرده در ادبیات ونثرآن دخل و تصرفی نداشته باشد. این نوشتار مجموعه‌ای از حوادث و وقایع دوره رضاشاه می باشد.