تحول نظام قضایی ایران

تحول نظام قضایی ایران


نویسنده: محمد زرنگ
انتشارات: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
 جلد اول: نظام قضایی ایران  از آغاز تا مشروطه‌ـ نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاشاه (505 صفحه)
جلد دوم: از مشروطه تا رضاشاه ،از سقوط رضاشاه تا تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (329 صفحه)
فهرست جلد اول: نظام قضایی در ایران باستان، نظام قضایی دوره اسلامی، ایجاد عدلیه نوین، ویژگی‌های نظام قضایی صدر مشروطه، نارساییهای نظام قضایی و عوامل آن،  انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین، ساختار دادگستری نوین، مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه، عوامل تضعیف دادگستری
محمد زرنگ محقق و پژوهشگر تاریخی نویسنده کتاب دو جلدی تحول نظام قضایی ایران است. ایشان در جلد نخست به بررسی نظام قضایی ایران از عصر باستان تا سال 1320 نموده و با نگاه سیاسی و حقوقی تحولات این نهاد را بررسی نموده است. همچنین در جلد دوم نیز تحولات قضایی دوره محمدرضا شاه و بعد از پیروزی انقلاب و تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تحلیل و بررسی نموده است. نگرشی حقوقی، تاریخی و مقایسه‌ای نویسنده این نوشتار را حائز اهمیت ویژه‌ای کرده است.