ايران و اسرائيل در دوران سلطنت پهلوي

ايران و اسرائيل در دوران سلطنت پهلوي


كتاب «ايران و اسرائيل در دوران سلطنت پهلوي» از جمله آثاري است كه به طور مستند به تشريح روابط پنهاني ايران و رژيم صهيونيستي در عصر پهلوي پرداخته است . در مقدمه اين اثر مي خوانيم :
رژيم شاهنشاهي ايران از همان آغاز تاسيس رژيم صهيونيستي همكاري صميمانه اي را با اين رژيم جعلي و اشغالگر و تروريستي پايه ريزي كرد و سپس با شناسائي دوفاكتوي رژيم صهيونيستي و تبادل نماينده سياسي به گسترش روابط و همكاري با آن دولت پرداخت . پس از 28 مرداد 1332 و تثبيت قدرت محمدرضا پهلوي نيز ايران به طور كامل در اختيار جهان استكبار و صهيونيسم به رهبري آمريكا قرار گرفت و در نقش مكمل سياستهاي منطقه اي آمريكا به همكاري گسترده و صميمانه اي با رژيم صهيونيستي پرداخت .
در بخش ديگري از مقدمه كتاب آمده است : كتاب حاضر جلد اول از مجموعه «ايران و اسرائيل در دوران سلطنت پهلوي» و چهارمين اثر در موضوع مورد اشاره است كه توسط موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي به بازار نشر عرضه شده است .
كتاب « ايران و اسرائيل در دوران سلطنت پهلوي »در 770 صفحه و در قطع وزيري منتشر شده و در اختيار محققان قرار دارد .