اسد الله علم ، مردي براي تمام فصول

اسد الله علم ، مردي براي تمام فصول


***
كتابي « مردي براي تمام فصول » حاصل تلاشي است چندساله در تعمق و غور و بررسي منابع، اسناد و مدارك بر جاي مانده از اسدالله علم. از ويژگي‌هاي اين تحقيق ، تنوع و گستردگي قابل توجه منابع مطالعاتي آن است. كمتر منبع چاپي نظير كتب، نشريات ادواري، روزنامه‌ها و ... دوره سلطنت محمدرضا پهلوي را مي‌توان سراغ گرفت كه مطلبي درباره اسدالله علم نداشته باشد. اگر چه اين امر از يك سو به غناي مدارك خام تحقيق حاضر افزود،‌ اما از سوي ديگر به علت اظهارنظرات متعدد و گاه متناقض، داوري نهايي را براي نگارنده مشكل مي‌ساخت. با تمام اين احوال نهايت سعي صورت گرفته است تا منابعي كه بيشتر با حقيقت قرين بوده‌اند مورد ارجاع و اِسناد قرار گيرند و از هر گونه داوري يك سويه و جانبدارانه خودداري شود. گو اين كه تمام اظهارنظرها و داوري‌ها درباره موضوع پژوهش مبتني بر اسناد و مدارك بوده و از آوردن هر گونه سخن وگفتار بدون پايه اجتناب شده است و به ويژه داوري‌ها و فرضياتي هم كه غالباً در اوايل هر فصل ارائه شده است مبتني بر اسناد و مداركي بوده كه نويسنده در مباحث بعدي همان فصل به اثبات آن همت گماشته است .