ایران در جنگ جهانی دوم به روایت تصویر

 متفقین نیز با حمله به ایران از زمین و هوا ایران را رسما وارد جنگ جهانی دوم کردند . این حضور متفقین هم شاه ایران را تغییر داد و هم خسارات متعددی را نصیب ایران نمود