انديشه سياسي شهيد مدرس راهنماي همه بازيگران سياسي باشد

وي با بيان اينكه نحوه ورود شهيد مدرس به عرصه سياست، نقطه مناسبي است كه نسبت دين و سياست را از نظر وي بشناسيم، افزود: وي مانند ساير علما اين رسالت را براي خود قائل بود كه دين بايد در عرصه تصميم‌گيري‌هاي سياسي حضور داشته باشد، چرا عرصه سياست نيز مانند سايرعرصه‌ها مشمول احكام و تكاليف ديني هستند.


*شهيد مدرس متكي بر عقلانيت ديني وارد عرصه سياسي شذ


مؤلف «حكم سياسي» ادامه داد: طبيعي است كه شخصي مانند مرحوم مدرس نمي تواند دين را از سياست جدا بداند و تصور كند كه دين با امور سياسي و اجتماعي پيوندي ندارد؛ چرا كه نگاه او به اسلام اين گونه است كه آموزه‌ها و تعاليم ديني فراگير بوده و بايد در همه عرصه‌ها به صورت جاودان مورد توجه و عمل قرار بگيرند و شاخصه دين‌مداري اين است كه آموزه‌هاي ديني در تمام ابعاد شخصي و اجتماعي تكيه‌گاه عمل و انديشه قرار بگيرد.
عضو پژوهشگاه انديشه سياسي اسلام با اشاره به اينكه هيچ امري خارج از تعاليم و احكام ديني نيست، تصريح كرد: بزرگمردي مانند شهيد مدرس متكي بر عقلانيت ديني وارد عرصه سياسي شد و عمل سياسي خود را بر مبناي ارزش‌هاي ديني و فقه تعريف مي‌كند.

* فعاليت يك عالم ديني تنها به شناخت و ارائه احكام و آموزه‌هاي ديني خلاصه نشده است

وي در ادامه افزود: فعاليت يك عالم ديني تنها به شناخت و ارائه احكام و آموزه‌هاي ديني خلاصه نشده و بخش عمده‌اي از وظيفه عالمان ديني، تصدي اجراي برخي احكام، زمينه‌سازي اجراي احكام و نظارت بر حسن اجراي قوانين را شامل مي‌شود.
نعيمان تاكيد كرد: اگر نگاهي ساختاري به مقوله دين‌ورزي اجتماعي داشته باشيم بي ترديد مجلس كه عهده‌دار تصويب قوانين و مقررات اجتماعي و سياسي است بايد عهده‌دار برقراري رابطه دين و سياست باشد و در اين ميان وظيفه فقها نيز روشن‌تر مي شود.
وي ادامه داد: بخش مهمي از وظيفه عالمي مانند شهيد مدرس اين است كه در عرصه قانونگذاري و برنامه‌ريزي سياسي اجتماعي حضور داشته و از اين منظر ارتباط دين و سياست را محقق كند.
عضو پژوهشگاه انديشه سياسي اسلام با اشاره به اينكه شهيد مدرس در پي تحقق آرمان‌ها و ارزش‌هاي دين بود و به اين علت نبايد وي را مانند ساير بازيگران سياسي هم‌عصرش مقايسه كنيم، گفت: مدرس كسي بود كه برخواسته از عقلانيت سياسي به عرصه فعاليت سياسي و اجتماعي وارد شد؛ بنابراين هم در انديشه و هم در عمل تحقق عميق ارتباط دين و سياست را در وجود وي مي‌بينيم.
اين مدرس حوزه علميه قم اظهار داشت: ارتباط دين و سياست در زندگي مدرس تجلي‌هاي مختلفي پيدا مي‌كند، اين مسئله در خلال رفتار و عمل او آشكار مي شود، چنانچه عملكرد او در تقابل با حكام جور و استعمارگران زمانه‌اش روشن مي‌شود.
وي ادامه داد: فعاليت سياسي امثال شهيد مدرس بود كه توانست در زمان‌هاي بعدي زمينه ساز قيام حاج آقا روح‌الله را مهيا كند، نهضت امام خميني(ره) را به ثمر نشانده و انقلاب نور را در ايران محقق كند.
اين محقق خاطرنشان كرد: انديشه سالم و پر اخلاص او كه متكي بر عقلانيت ديني و سياسي بود توانست جهت‌گيري مناسبي براي فعاليت مردم و شناخت وضعيت زمانه ايجاد كند.
نعيميان همچنين گفت: انديشه سياسي شهيد مدرس مي‌تواند راهنماي همه بازيگران سياسي باشدبه‌ويژه كساني كه داعيه دين باوري دارند مي‌توانند از او الگو‌برداري كرده و انديشه‌هاي سياسي اجتماعي او را سر‌لوحه فعاليت خود قرار دهند.
وي افزود: شهيد مدرس نكته‌آموز نظري و عملي دين و سياست هستند، چنانچه اين مسئله در شعار مشهور او " سياست ما عين ديانت ماست و سياست ما عين ديانيت ماست " متجلي است.
اين مدرس حوزه و دانشگاه ادامه داد: وقتي سياست در مدار دين تعريف شود هدفي جز تحقق دين نخواهد داشت و در اين‌صورت سياست شأني فراتر از ارزش‌ها و هنجارهاي ديني ندارد.
عضو پژوهشگاه انديشه سياسي اسلام افزود: در واقع عينيت سياست و ديانت بر آمده از همسان‌انگاري اهداف دين و سياست است و اين همسان انگاري مي‌تواند الگوي كساني باشد كه در پي نتيجه ارزش‌گرايانه از سياست هستند و مي‌خواهند بازي سياسي را در عرصه دين تعريف كنند.
وي در پايان گفت: اگر اصول و ارزش‌هاي دين باورانه را معيار حركت سياست بدانيم و چرخ سياست را در بستر دين و عقلانيت ديني سياسي به حركت در آوريم، شاهد تحقق عيني و نظري عينيت دين و سياست خواهيم بود.