یادداشت هایی از عصر پهلوی

 یکسال در وزارت کشور

گزارشگر:حکمت، علی اصغر

معلوم شد در آبانماه همان سال انتخابات بعمل آمده و انجام گرفته و در همان ماه‏ مجلس تشکیل شده است.از قرار معلوم در آن موقع که دنیا بهم بر آمده و آتش جنگ‏ مشتعل شده بود اعلیحضرت شاهنشاه با عقل خداداد و خرد دوربین آشفتگی و کشمکش در مملکت که قهرا لازمه انتخابات بود مصلحت ندانسته و دستور داده بودند که انتخابات اشخاص‏ جدیدی صورت نگرفته و همان آقایان وکلاء دوره دوازدهم که همه امتحان صداقت و صمیمیت‏ خود را داده بودند و مردمانی سنجیده و آگاه بسیاست دولت بودند ممکن است مجددا انتخاب شوند.

از این رو انتخابات بی دردسر و بدون اندک کشمکش انجام گرفته و وکلاء بر کرسی‏ وکالت مجلس دوازدهم قرار گرفته و من بیگناه نیز از این مخمصه نجات یافتم.


سیاه چادرها
مسئله اسکان ئیلات ایران و تحول زندگی عشایری از صحرا نشینی به روستائی‏ و بالاخره قبول تمدن و تربیت یکی از آرزوهای متجددین و اصلاح طلبان بود.احزاب‏ مترقی که با مرامنامه‏های رسمی خود از اول مشروطیت ظاهر شدند همه این مسئله‏ها را یکی‏ از مواد برنامه‏های خود قید می‏کردند اما این فکر از روی کاغذ بیشتر تجاوز نکرد و این‏ آرمان و تمنی جامه عمل نپوشید.

چون کوکب دولت پهلوی در سحرگاه 3 حوت 99 طالع شد این آرمان قدیمی‏ جزو برنامه سیاست جدید ایشان بود و با قدرت روز افزون ارتش دوره سرکشی و یاغیگری‏ ئیلات ایران سپری شد.

پس در حدود سالهای 1306 به بعد باراده نیرومند خود امر قطعی صادر کردند که‏ در بودجه سالیانه دولت یک رقم مخصوص باعتبار اسکان ئیلات برای خانه سازی و بنای روستا- های جدید منظور نماید و در نقاط عشایری مانند فارس و آذربایجان و کرمانشاهان و لرستان‏ خانه‏های نوینی ساخته و پرداخته گردد تا رفته رفته عشایر از زندگی صحرا نشینی بمساکن‏ جدید خود بروند و بزراعت و کشاورزی که بنیان تمدن است مشغول گردند.

ولی این اعتبار کافی مقصود نبوده و همت بلند شاه بر آن بود که بکلی رسم ییلاق و قشلاق سالیانه برافتد و تمام ظواهر و علائم آن که یادگار قرون وسطا و ایام قبل از تاریخ‏ بود بکلی محو و نابود گردد.

از مظاهر برجسته این زندگانی بدوی که از زمان هجوم آریائیها در هزاره اول قبل از مسیح‏ شمارهء33-34