روزهای پس ازحادثه

"اگر این كار را نمی كردیم مردم همانجا كار دولت را تمام می كردند این را به تحقیق و به شرافت سربازی ام عرض می كنم..." ولی شریف امامی با حمایت از این كشتار گفت:«بنده هیچ ابایی ندارم كه بگویند ما بیست هزار نفر را در ژاله كشتیم!»
اما اعضا، هركدام با یاد آوری پی آمد این حادثه سخنانی را به زبان ‌آورند. دكتر منوچهرآزمون  وزیر مشاور در امور اجرایی  با اشاره به گستردگی این حادثه و نفوذ آن در متن مردم گفت:«باور كنید مادر من كه یك زن هشتاد ساله است می گفت اگر دست تو توی این خون باشد، من هیچ وقت تو را نمی‌بخشم»
شریف امامی با حمایت از كشتار 17 شهریور گفت:«بنده هیچ ابایی ندارم كه بگویند ما بیست هزار نفر را در ژاله كشتیم!
-روز های پس از حادثه
چند روز پس از حادثه جمعه خونین هفده شهریور به دستور فرماندار نظامی تهران شیخ یحیی نصیری معروف به علامه نوری به جرم تحریك مردم دستگیر شد. او پیش از این پیشنهاد دهنده تغییر نام میدان ژاله به شهدا بود و در پی آن دستگیری ها به اوج خود رسید.
اما در پی پرده پوشی های رژیم از وقوع قتل عام، روزنامه كیهان نوشت: "با درگذشت 37 تن از مجروحان حادثه روز جمعه،‌ تعداد شهدای این روز به 95 تن رسید. اما مردم معتقدند كه آمار تلفات بیش ازاین است".
از گوشه و كنار و در بین مردم شایع است كه اجساد تعدادی از كشته شدگان به دریاچه نمك قم ریخته شده است.
شاه برای فرو نشاندن خشم مردم مشمولان را تا 8 دوره از خدمت معاف كرد و به دولت هم دستور داد تسهیلات ویژه ای را به مردم ارایه كند. ولی در بین مردم نوعی انزجار از حكومت موج می زند و دیگر به هیچ وعده آن ها روی خوش نشان نمی دهند.
دكتر علی امینی- نخست وزیر پیشین رژیم  درگفت‌وگویی با رادیو لندن گفت كه اطمینان دارد كه در ایران سلطنت پا برجا خواهد ماند. اما به اعتقاد او دولتمردان گزارشات غلط و دروغ به شاهنشاه می دادند.
امینی اضافه كرد: برقراری حكومت نظامی ضروری بود. چون دولت توانایی آن را نداشت كه با چنین تظاهرات عظیمی مقابله كند ولی به هیچ وجه نمی‌بایست مردم بی گناه را می‌كشت. او افزود: دولت قدرتهای دیگری در دست دارد كه مردم را متفرق كند نه آنكه آنها را گلوله باران نماید.