تحلیل مأمور ساواک پیرامون روابط جریان های انقلابی در سالگرد دکتر شریعتی

مأمور ساواک در گزارش مراسم سال فوت شریعتی مورخ ۱۰/۴/۱۳۵۷ به مدیران بالا دست خود پیشنهاد می کند تا در مقابل قدرت سید موسی صدر در سوریه و زینبیه برای قدرت گیری سید حسن شیرازی برادر سید محمد شیرازی از روحانیون انقلابی عراق که در زینبیه سوریه مدرسه علمیه به وجود آورده بود در سوریه تلاش کنند تا از این طریق انقلابیون ایرانی به ویژه محمد منتظری و یارانش از زینبیه طرد شوند. اما جالب اینجاست که برخی از نزدیکان سید حسن شیرازی یعنی سید محمد تقی مدرسی و سید هادی مدرسی خواهر زاده های سید حسن شیرازی از دوستان محمد منتظری بودند که در کشورهای جنوب خلیج فارس با محمد منتظری همکاری می کردند و به نظر می رسد این امر از نظر مأمور ساواک به دور مانده بود، چرا که گاهی روابط انقلابیون بسیار محرمانه بود و چه بسا اساساً مأمور ساواک از این رابطه اطلاع نداشت، از همین رو به نظر می رسد مأمور ساواک تحلیلی اشتباه در اختیار مدیران خود قرار داده است.
این مأمور ساواک پیرامون مراسم سال فوت دکتر علی شریعتی می نویسد: «سید حسن شیرازی سال ها زینبیه را در اختیار داشت ولی به واسطه اختلافاتی که با موسی صدر پیدا نمود با توجه به روابط موسی صدر با حافظ اسد شیرازی را از زینبیه بیرون کردند و اشکال تراشی هایی بابت اقامت شاگردانش نمودند و اکنون زینبیه مرکز ملاقات مخربین مخصوصا دار و دسته منتظری است چنانچه بتوان شیرازی را تقویت نمود تا مورد حمایت دولت سوریه قرار گیرد و مجددا زینبیه در اختیار وی باشد شیرازی و شاگردانش می توانند مزاحمینی برای منتظری و اطرافیانش باشند. نظر رهبر عملیات. درباره تقویت سید حسن شیرازی اقداماتی تاکنون صورت گرفته است که به علت موضع موسی صدر نتیجه نداشته ولی با توجه به موقعیت فعلی موسی صدر بررسی راه های تقویت سید حسن شیرازی مفید به نظر می رسد».
این گزارش در ابتدا حاوی اطلاعاتی است که عمدتا دوتایشان مهم و بحث برانگیزند، یکی ارتباط محمد منتظری با امام موسی صدر و دیگری ارتباط محمد منتظری با سید حسن شیرازی. در مورد نخستین رابطه به ویژه در مراسم مرتبط با شریعتی در زینبیه به ویژه مراسم تدفین و چهلم شریعتی مسائل و روایت های مختلفی مطرح است که نشان می دهد دو طرف آنچنان هم با یکدیگر هم آوا نبوده اند.  اما در مورد دوم یعنی رابطه محمد منتظری با سید حسن شیرازی تحلیل گر ساواک بر آن است که تقویت سید حسن شیرازی به تضعیف موسی صدر و در نتیجه برچیده شدن بساط محمد منتظری خواهد انجامید. این امر با توجه به اینکه خواهرزادگان سید حسن شیرازی یعنی برادران مدرسی مستحکمترین روابط را با محمد منتظری داشتند قابل تردید است هرچند سید حسن شیرازی و برادران مدرسی اختلافاتی با یکدیگر داشتند، اما به نظر می رسد پیشنهاد تقویت سید حسن شیرازی که دایی برخی از مهمترین دوستان محمد منتظری در منطقه خلیج فارس بودند پیشنهادی ریسکی به حساب می آمد.
به نظر می رسد مأمور ساواک نسبت به این رابطه اطلاعی نداشته و بر مبنای عدم اطلاع از این امر تحلیل اشتباهی بدست داده است. این امر می تواند به میزان مخفی کاری و تبحر محمد منتظری و دوستانش در این امر بازگردد که روایت های بسیاری در این باب موجود است. به همین لحاظ می توان گفت پنهان کاری و احتیاط اطلاعاتی محمد منتظری باعث شده بود تا مأمور ساواک از رابطه او با خواهرزادگان سید حسن شیرازی اطلاع نیابد. این در حالی است که برخی از کسانی که در کویت و مناطق دیگر با محمد منتظری کار می کردند نیز سال ها نام اصلی او و اینکه فرزند آیت الله منتظری است را نمی دانستند. به ویژه اینکه در اسناد مربوط به محمد منتظری که توسط وزارت اطلاعات چاپ شده حتی یک بار از مدسی نام برده نشده است که شاید نشانگر عدم توجه ساواک به ارتباط محمد منتظری با مدرسی باشد، هرچند شاید هم وزارت اطلاعات تمام اسناد مربوط به محمد منتظری را در مجموعه اسنادش چاپ نکرده باشد.