مذاكرات شاه و شيمون پرز وزير دفاع اسرائيل در1355 (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:450    پرز در كاخ نياوران با شاه ملاقات كرد. در ابتدا شاه طبق معمول نظراتش را درباره مسائل گوناگون بين المللي به تفصيل شرح داد. او از امريكا انتقاد كرد كه تغييراتي را كه در خاورميانه صورت گرفته است درك نمي كند.سپس به خطراتي كه از جانب شوروي ايران را تهديد  مي كند اشاره كرد و گفت شوروي مايل است هلال خصيب را تبديل به هلال سرخ كند خليج فارس را از طريق عراق و افغانستان و بلوچستان مورد تهديد قرار دهد. شاه استدلال كرد كه در چنين شرايطي ايران بايد قوي باشد تا بتواند از خودش دفاع كند. . . . . شاه با لحن موافقي از سادات ياد كرد. معلوم بود تحت تاثير اراده رئيس جمهور مصر در پيوستن به اردوي غرب قرار گرفته است. شاه تلويحا به پرز فهماند كه
شماره صفحه:451    اسرائيل بايد با سادات مدارا كند و نسبت به او انعطاف نشان بدهد. انتخابات رياست جمهوري امريكا موضوعي بود كه بيشتر وقت ملاقات شاه و پرز را گرفت. هيچ يك از آن دو نمي دانست سياست خاورميانه اي كانديداي حزب دموكرات چه خواهد بود. كارتر ضمن يكي از نطق هاي انتخاباتي اش «ارسال نامحدود اسلحه به كشورهاي خليج فارس» را مورد حمله قرار داده و متعهد شده بود در سياست خارجي خود به حقوق بشر بهاي بيشتري قائل شود. پرز معتقد بود امريكا به خاطر ايران يا اسرائيل جنگ نخواهد كرد و دو كشور بايد روي پاي خودشان بايستند و به شاه اطمينان داد كه گروه فشار يهوديان در امريكا به اهميت روابط ايران و اسرائيل واقف است و جامعه يهوديان امريكا نيز مي داند كه شاه هيچ گاه از حربه نفت  عليه اسرائيل استفاده نكرده است. در پايان ملاقات شاه اشاره كرد كه گزارش بسيار مثبتي از طوفانيان دريافت كرده و خودش نيز متقاعد شده است كه همكاري نزديكتر بين دو كشور مي تواند ثمرات زيادي داشته باشد. ولي مي ترسد اين همكاري روابط او با امريكا و كشورهاي عرب را دچار اشكال سازد.