شاه و دولت ايران با اسرائيل هستند

به: 316                               
تاريخ: 7/9/46
از: 20 ه‍                               
شماره: 27358/20 ه‍
موضوع: اظهارات ابوالفضل وكيلي درباره هديه دو پيكره از جمشيد جم و داريوش كبير از طرف دولت اسرائيل به شاهنشاه
ابوالفضل وكيلي ضمن مذاكراتي اظهار داشت در بين روحانيون قم شايع است دولت اسرائيل دو پيكره از جمشيد جم و داريوش كبير به مناسبت جشن‌هاي تاجگذاري براي شاهنشاه فرستاده‌اند كه براي اين دو پيكره مبلغ چهار ميليون تومان ارزش تعيين شده و اين اقدام ثابت مي‌كند كه شاه و دولت ايران قلباً با اسرائيل هستند و پشتيباني آنها از اعراب ظاهري است.
ملاحظات:
اقدام مستقيم در مورد اظهارات ابوالفضل وكيلي موجب شناسايي منبع خواهد گرديد.
اصل در پرونده 169 ـ و ـ ك بايگاني است.
اين نسخه به استحضار رياست بخش 325 برسد. 316 صالحي
دايره 2 بهره‌برداري شود. 12/10/42