ديدارهاي شاه با مقامات اسرائيلي و گسترش مناسبات ايران و اسرائيل (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:287    به دنبال سفر موفقيت آميز هركابي{رئيس اطلاعات ارتش اسرائيل} به ايران شاه در دسامبر 1958 با افتتاح نمايندگي سياسي ايران در تل آويو موافقت كرد اما به منظور پنهان نگهداشتن آن قرار شد اين نمايندگي به صورت دفتري در سفارت سوييس باشد و در مكاتبات اداري«برن2» ناميده شود. در تابستان 1959 ژنرال هرزوگ رئيس جديد اطلاعات ارتش اسرائيل به اتفاق همسرش به تهران رفت و به حضور شاه رسيد و پيشنهاد كرد بين دو كشور وابسته نظامي مبادله شود. شاه مايل به اين كار نبود با اين همه روابط بين دو كشور همچنان رو به گسترش بود و در دسامبر 1959 دكتر ابراهيم تيموري از كارمندان وزارت امور خارجه به عنوان نماينده سياسي ايران به تل آويو اعزام شد.