ديدار شاه با رئيس اطلاعات ارتش اسرائيل و تقاضاي شاه از وي براي مجاب كردن امريكا جهت تامين جنگ افزار مورد نياز ايران (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:287    سفر سپهبد كيا {رئيس اداره اطلاعات ارتش ايران} در اكتبر 1958 نخستين ديدار از سلسله ديدارهايي بود كه در سال هاي بعد مقامات بلند پايه از اسرائيل به عمل آوردند. او با مقامات عاليرتبه دولت يهود ملاقات و از ژنرال هركابي رئيس اطلاعات ارتش اسرائيل دعوت كرد كه براي ايراد يك رشته سخنراني به تهران بيايد. ژنرال اسرائيلي در دسامبر 1958 به تهران آمد و با شاه و فرماندهان نظامي ديدن كرد. مذاكرات وي با سپهبد كيا اساس همكاري آينده دو كشور را بنيان نهاد. وقتي هركابي پس از ايراد پنج سخنراني در آخرين روز اقامتش در ايران به حضور شاه رسيد و اوضاع خاورميانه را تحليل كرد شاه نظرات او را مورد تاييد قرار داد و خواستار شد اسرائيلي ها با نفوذي كه در واشنگتن دارند سعي كنند حقايق منطقه را به امريكايي ها بفهمانند. شاه افزود امريكايي ها نياز ايران را به جنگ افزار و كمك مالي دست كم مي گيرند و تلويحا از اسرائيل خواست كه در اين باره به پرزيدنت آيزنهاور فشار وارد سازد. بعدها شاه در هر ملاقاتي با رهبران اسرائيلي اين تقاضا را تكرار كرد به طوري كه ژنرال حئيم هرزوگ رئيس جمهور سابق اسرائيل گفت او در هر اسرائيلي يك مامور ارتباط با واشنگتن را مي بيند