میزگرد مربوط به آلودگی‏ آب در کراچی و كشورهاي عضو پيمان سنتو

میزگرد مسائل آلودگی آب در تاریخ 15 تا 18 بهمن‏ماه‏ از طرف سنتو در کراچی برگزار گردید.پیشنهاد و توصیه‏ای همراه‏ با مقاله توسط دکتر مردخای اسرائیلی که از طرف مرکز هماهنگی مطالعات محیطزیست در سمینار نامبرده شرکت نموده‏ بودند،عرضه شد و مورد تائید و در قطعنامه این میزگرد گنجانیده‏ شده است.
شرکت‏کنندگان در این میزگرد که از کشورهای ایران‏ (3 نفر)ترکیه(3 نفر)آمریکا(1 نفر)انگلیس(1 نفر)پاکستان‏ (38 نفر)و عده‏ای دیگر مستمعان مجموعا در حدود 80 نفر تشکیل‏ میدادند تعداد 20 مقاله مختلف در پیرامون این موضوع بمدت‏ چهار روز ارائه و مورد بحث‏وگفتگو قرار دادند.ترجمه قطعنامه‏ میزگرد که پس از زمانی کوتاه به دفترکل اجرائی سنتو تقدیم‏ خواهد شد عبارت است از:
1-وادار نمودن دولت‏های ممالک منطقه‏ای سنتو در زمینه‏ پژوهش و مطالعه به ترکیبات آب،فاضلاب و بازه صنایع و کارخانجات‏ و همچنین بودجه کافی برای مطالعه این مسئله حیاتی.
2-سازمان علمی سنتو همچنین خواستار ادامه این میزگرد در نیمه سال 1977 بوده و شرکت‏کنندگان در برنامه آینده می‏بایست‏ مطالعات خود را در زمینه آبهای رودخانه‏های منطقه‏ای و یا فاضلاب‏ و آب‏های بازده کارخانجات اختصاص داده و سعی شود نمونه‏های‏ مطالعه شده چندبار در ماه و بمدت یکسال انجام گردد،همچنین متد تجزیه نمونه‏ها با روش تجزیه‏ای لابراتوار سنتو که بعدا بنا به‏ درخواست آنها ارسال خواهد شد انجام گیرد.
3-در میزگرد آینده که محل برگزاری آن بعدا اعلام‏ خواهد شد نمایندگان کشورهای مربوطه می‏بایست گزارشی جامع‏ حاوی از قانون اجرائی کشور خود را در زمینه آلودگی آب و استانداردهای تعیین‏شده با پیشنهادات دیگر در مورد ترمیم برای یک‏ استاندارد منطقه‏ای بهتر ارائه نمایند.
4-دولت‏های ممالک منطقه‏ای سنتو را میبایست بطور قاطع‏ وادار نمود تا کوششهای خود را اجبارا در مورد آموزش همگانی‏ بمنظور پاکسازی محیط و آگاهی مردم بمسائل محیطی ناشی از فاضلاب و سایر مواد ما زاد معطوف نمود.
امید است ترتیبی اتخاد گردد که مرکز با همکاری دانشکده- هائی چون بهداشت،علوم،داروسازی و فنی دانشگاه تهران‏ مطالعاتی در این زمینه بمنظور شناخت میزان آلودگی آبهای مناطق‏ صنعتی تهران و حومه با تعیین یک استاندارد مجاز با روابط استاندارد ممالک دیگر انجام گردد.