معرفی و مقایسه زمانی- مکانی عوامل مؤثر در خرد شدن پراکندگی اراضی زراعی و مسأله یکپارچه سازی

چکیده :
در سال 65 مناطق روستایی 8/45 درصد از کل جمعیت کشور را به خود اختصاص داده و درصد شاغلان بخش کشاورزی نیز 24/30 درصد اعلام شده است.اما این نسبت‏(جمعیت)و(اشتغال)نتوانسته است جایگاه مناسب خود را در اقتصاد کشور کسب نماید و مستلزم مطالعه وسیعی است.لیکن یکی از مهمترین عوامل بازدهی نامطلوب اقتصاد کشاورزی و عدم جذابیت مناطق روستایی مسأله خرد و پراکنده بودن اراضی زراعی است و این نیز از عوامل مختلفی چون اصلاحات ارضی، خرید و فروش اراضی کشاورزی، آیش‏گذاری، نوع کشت و محصول، میزان جمعیت، ارث و مسایل اجتماعی و فرهنگی متأثر می‏باشد.در این مجموعه با بهره‏گیری از مطالعات صورت‏گرفته در این زمینه و نتایج مطالعه میدانی نگارنده در 7 دهستان به معرفی عوامل یادشده پرداخته می‏شود.همچنین با مقایسه عوامل از نقطه نظر زمانی(پویایی)-مکانی(وسعت عمل)به دسته‏بندی آنها اقدام شده است.در پایان اذهان محققین و علاقه‏مندان را به این مسأله مهم جلب می‏نماید که رفع و تعدیل عوامل تقطیع اراضی و پرداختن به امر یکپارچه‏سازی مستلزم مطالعه و الویت‏بندی موارد ذیل است:
الف)توجه به عوامل پویا-وسیع(شامل ارث، جمعیت، عوامل اجتماعی، آیش‏گذاری اقلیمی، نوع محصولات و کشت).ب)عوامل پویا-کم وسعت(شامل خرید و فروش زمین).ج) عوامل ایستا-وسیع(از جمله اصلاحات ارضی، آیش‏گذاری برای تقویت خاک و انواع محصولات)
بنابراین تأکید عمده باید بر مسایلی باشد که دایما بر مسأله خرد و پراکنده بودن اراضی زراعی دامن زده و می‏زدند همچون ارث که از یکسو نیازمند توجه قانونی و همه‏جانبه و از جانب دیگر تلاش اجتماعی-فرهنگی مستمری را در ایجاد بستر مناسب برای پذیرش از سوی کشاورزان طلب می‏نماید.مقدمه:
از مهمترین مسائل جهان امروز مسأله تامین مواد غذایی است.بطوریکه از نظر کمیت در مهار کم‏غذایی موثر باشد و از دید کیفیت نیز بتواند سوءتغذیه را برطرف نماید.همچنین گسترش صنایع نیز نیازمند مواد خام بیشتر با کیفیت مطلوب‏تری است.در چنین شرایطی در کشورهای در حال توسعه از منابع آب و خاک بصورت بهینه استفاده نمی‏شود.یکی از معظلات جدی در کشورهای درحال‏توسعه و در مورد اخیر کشور خودمان وجود مسأله و پراکنده بودن اراضی زراعی است که کارایی کلیه عوامل تولید را بنحو چشمگیری کاهش می‏دهد.بعلاوه کار در چنین اراضی کم‏وسعت و پراکنده‏یی آن هم با اعضای خانواده موجب می‏شود تا ضمن کاهش بهره‏وری و بیکاری پنهان، زنان و سایر اعضای خانواده نتوانند بطور جدی در فعالیتهای دیگری چون صنایع دستی و دامپروری شرکت نموده و موجبات افزایش درآمد خانوار را فراهم نمایند.لذا روستاییان در یک ارزیابی سرانگشتی بین درآمد خانوار شهری و روستایی به راحتی راهی شهرها شده، پدیده مهاجرت موجب تشدید مسایل و مشکلات شهری، ایجاد و توسعه مشاغل کاذب، گسترش آلونک‏نشینی و حاشیه‏نشینی گردیده و در مناطق روستایی نیز اثرات سوئی را برجا می‏گذارد.ریشه این تحرک، بی‏رغبتی و مقایسه همان کم‏بازدهی و نتیجه آن کم‏درآمدی خانوار است و با اتکاء خانوار روستایی به فعالیت کشاورزی بخش اعظم این معضل آن عدم کارایی اراضی و پراکنده خانوار مربوط بوده بنابراین شایسته توجه ویژه است.
هرچند در قوانین اصلاحات ارضی به واگذاری زمین به پسر بزرگتر زارع متوفی، جایگزینی سهم بجای زمین و کار روزمزد در شرکتهای سهامی زارعی توجه گردیده اما متاسفانه ضمن نداشتن ضامن اجرایی تاثیر مطلوبی از خود باقی نگذاشته است.
در میان آثار محققین و بعد از انقلاب اسلامی نیز بررسی عوامل موثر در تقطیع اراضی و همچنین لزوم اجرای یکپارچه‏سازی اراضی در برخی از مناطق کشور بصورت موردی دیده می‏شود.در اذهان عمومی و خصوصا دانشجویان، اصلاحات ارضی عامل خرد شدن و پراکندگی اراضی شناخته شده و بر آن نیز تاکید می‏شود.اما لازم است بدانیم که اصلاحات ارضی بعنوان یکی از مهمترین عواملی است که بصورت وسیع و بی‏سابقه‏ای به توزیع اراضی زراعی بین زارعین صاحب نسق پرداخت.لیکن باید در نظر داشت که در یک مقطع زمانی اجرا شد یعنی از نظر زمانی ایستا بوده، ولی از نظر مکانی وسیعترین عامل است.درحالیکه اراضی توزیع‏شده دائما توسط سایر عوامل در هر سال و هر نسل کوچکتر و پراکنده‏تر می‏شوند.در حال حاضر سهم این عوامل که از نظر زمانی پویا هستند مهمتر از اصلاحات ارضی است و بایستی به بررسی آنها پرداخته و در تعدیل و رفع آنها سعی شود.لازم به ذکر است که این عوامل نه تنها موجب کم‏وسعت و پراکنده شدن اراضی زراعی می‏شوند بلکه بعضی از آنها امر یکپارچه‏سازی را با مشکل مواجه می‏کنند.
در خصوص اهمیت و ضرورت پرداختن به توسعه کشاورزی-روستایی و مسأله خرد شدن و پراکندگی اراضی زراعی * جایگاه بخش کشاورزی در تأمین مواد خام صنایع و مواد غذایی مورد نیاز جمعیت جهان نیز موجب شده است تا محققین به طرح مدلهای توسعه کشاورزی بپردازند که از آن جمله می‏توان به مدل توسعه گسترش مرزی‏ ledom reitnroF -حفظ منابع‏ ledoM noitavresnoC -مدل متأثر از توسعه شهری-صنعتی‏ ledoM tcapmi lairtsudni-nabrO -مدل انتشار noisuffiD ledoM -استفاده از نهادهای پرمحصول‏ ledoM tupni ffoyap-hgiH و نوآوری القایی(فنی و نهادی) ledoM noitavonni decudni اشاره نمود. 4
خوشبختانه در کشور ما مسؤولین ضرورت توجه به کشاورزی و توسعه روستایی بخوبی احساس نموده و در برنامه دوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور نیز به امر یکپارچه‏سازی تأکید گردیده است.در سطح بین‏المللی نیز برخی از کشورها به این امر اقدام کرده که می‏تواند تجربه مناسبی برای سایر کشورها باشد.به عنوان مثال مجمع فدرال توسعه زمین(فلدا)برای توسعه اراضی کشاورزی و مجمع فدرال ادغام و احیاء زمین(فلکرا)برای یکپارچه‏سازی اراضی زراعی در کشور مالزی ایجاد شده‏اند. 2
در این مجموعه به معرفی عوامل مؤثر در تقطیع اراضی زراعی و دسته‏بندی آنها براساس زمانی(پویایی)-مکانی(وسعت عمل)-اقدام می‏شود سپس در جهت معطوف نمودن اذهان علاقه‏مندان و محققین به تأکید بر رفع و تعدیل این عوامل با در نظر گرفتن اولویت آنها:الف)عوامل پویا-وسیع ب)عوامل پویا-کم‏وسعت ج) عوامل ایستا-وسیع تلاش می‏گردد.
(*)-دانشمندانی چون مایکل تودارو 7 ، مارک دوفومیه 12 ، تئودور شولتز 19 ، جی.ام.مولت 34 ، جاسبرسینگ واس.اس.دیلون 16 و سازمانهای‏ OAF 35 و بانک جهانی 13 تاکنون دیدگاههای متنوعی ارائه نموده‏اند.

روش بررسی
در این بررسی تمامی عوامل اصلی و فرعی وابسته به این عوامل با استفاده از آمارهای موجود و مطالعات انجام‏شده از دید مکانی یا وسعت عمل و زمانی یا مداومت عمل یعنی ایستا و پویا بودن هر عامل مورد ارزیابی قرار می‏گیرد.
این مطالعه با بهره‏گیری از مطالعات انجام‏شده و تجارب آموزشی-پژوهشی نگارنده صورت گرفته و از مهمترین مشکلات انجام آن پراکندگی منابع، کمبود آمار و ارقام در مورد برخی از عوامل و عدم هماهنگی در ارائه آمار و ارقام در منابع موجود است.امید است این تحقیق از زاویه خاص خود مورد توجه محققین قرار گرفته و با انجام مطالعات سایر علاقه‏مندان نیز کاملتر گردد.
عمده‏ترین عوامل موثر در خرد و پراکنده شدن اراضی زراعی
1-اجرای اصلاحات ارضی:
اجرای اصلاحات ارضی بعنوان پاسخی به تقاضای روزافزون به مواد غذایی و مواد خام صنایع مورد توجه دولتهای مختلف قرار گرفت و دارای هدفهای اقتصادی- اجتماعی-فرهنگی و سیاسی بود و از آن بعنوان راه‏حلی برای حل مسایل مالکیت، تعدیل قدرت، ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی و توسعه سرمایه‏گذاری و افزایش بازده یاد شده است. 11
1-1-اصلاحات ارضی تابع دیدگاههای مختلف، متفاوت تفسیر شده است: 1-1-1-هر تغییر کوچک یا بزرگ در امور کشاورزی را می‏توان به دلخواه اصلاحات ارضی نامید اما کاربرد آن عبارت‏اند از:الف»اصلاحات ارضی به معنای تغییر شیوه تولید و نظام اجتماعی(اصیل و متداولترین تعریف).ب»به معنای بهره‏برداری بهتر از منابع طبیعی و نیروی انسانی در کشاورزی و دامداری.ج»به معنای تجدید و تعدیل مالکیت زمین و درآمد ناشی از آن یا عدالت اجتماعی. 1
1-1-2-مفهوم اصلاحات ارضی بطور اعم عبارت‏اند از تقسیم زمینهای قابل کشت بین کشاورزان و کارگران روستایی به صورت اجاره درازمدت یا فروش قطعی. 11
معنی آن در حقیقت دگرگون ساختن قوانین گذشته و جانشین نمودن یک سلسله قوانین جدید بجای آن می‏باشد.هدف از اجرای چنین طرحی هماهنگ ساختن این قوانین با بنیادهای اقتصادی کشور است که به منظور توسعه و پیشرفت به مرحله اجرا گذاشته می‏شود. 11
1-1-3-اصلاحات ارضی واژه مرکبی است که متاسفانه در برخی از مجامع بخشی از مفهوم آن یعنی تقسیم زمین بین زارعین بعنوان معنای کلی جا افتاده است.به نظر لوکوز (ezoceL) اصلاحات ارضی مجموعه عملیاتی است که هدفش تغییر ساخت ارضی در یک کشور یا یک ناحیه از طریق اصلاح روابط اجتماعی به منظور تامین شرایط لازم جهت استفاده از تکنیکهای زراعی و افزایش تولیدات کشاورزی است. 23
پس می‏توان گفت اصلاحات ارضی اعمال یک سلسله قوانین و مقررات علمی وضع‏شده جهت استفاده بهینه از عوامل تولید و نهادهای کشاورزی، بکارگیری تکنیکهای جدید و مناسب زراعی، ایجاد تعادل اجتماعی و توزیع عادلانه زمین یا اصلاح شیوه مالکیت بر اراضی زراعی در جهت توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور است.
1-2-اجرای اصلاحات ارضی و مسایل سیاسی-اجتماعی و اقتصادی:
همچنانکه دیدگاههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از جامعه‏ای به جامعه دیگر و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، اهداف کلی دولتها از اجرای اصلاحات ارضی نیز می‏تواند متفاوت باشد یا بعبارتی کشوری براساس ساختار طبیعی -اقتصادی-اجتماعی و سیاسیش روش خاصی را جهت اجرای اصلاحات ارضی دنبال می‏کند. 6
علی‏رغم اینکه اصلاحات ارضی با توجه به مفاهیم آن امری لازم است اما اجرای اصلاحات ارضی در ایران روی حد مطلوب یا وسعت بهینه اراضی تاکید نداشته و به پاره‏پاره شدن اراضی زراعی منجر شد.علاوه بر آن عمدتا با دیدگاههای سیاسی و تحت فشارهای داخلی و خارجی و در بسیاری از مناطق با تعجیل اجرا شد و موجب گردید تا در اجرای مراحل بعدی آن و تشکیل شرکتهای سهامی زراعی نیز توفیقی نداشته و در راستای توانمند نمودن اقتصاد کشور عمل ننمود.در این خصوص تفاسیر متعددی صورت گرفته است. 15 و 1
1-3-اجرای اصلاحات ارضی و توزیع اراضی زراعی:
واجدین شرایط از آنجا که در قانون اصلاحات ارضی علاوه بر زارعین مقیم و مشغول زراعت-وارثان زارعینی که حداکثر یکسال قبل از تقسیم در آن منطقه فوت شده باشند-برزگرانی که به امر زراعت مشغولند-کارگران کشاورزی مقیم ده و افراد داوطلب فعالیت کشاورزی را دربرمی‏گرفت. 15 و 31
بنابراین توزیع زمین بین افراد زیادی صورت گرفت و بر این اساس باید پذیرفت که اصلاحات ارضی یکی از وسیعترین عوامل در کم‏وسعت شدن و پراکنده نمودن اراضی در روستاهای ایران قلمداد می‏شود و اکنون به بررسی آماری آن می‏پردازیم.
1-3-1-حداکثر و حداقل زمین واگذارشده:
جدول شماره یک میزان حداکثر و حداقل زمین واگذارشده به زارعین در استانهای مختلف:
با توجه به جدول شماره 1 حداکثر زمین واگذارشده 750 هکتار در استان لرستان و حداقل زمین واگذارشده 30 متر مربع در استان اصفهان بوده است.در خصوص حداقل زمین واگذارشده بایستی پذیرفت که در بسیاری از موارد مجریان امر به وسعت مناسب اراضی بی‏توجه بوده‏اند و در مورد حداکثر زمین واگذارشده با توجه به موارد قانونی اصلاحات ارضی و نفوذ مالکین و مسایل بوروکراسی نیز جای بحث دارد در این مورد در بین نویسندگان و محققین مباحث متعددی صورت گرفته است.
1-3-2-متوسط اراضی زراعی خانوار:
با توجه به جدول شماره 2 حداقل زمین زراعی در تملک خانوار 9/5 هکتار در دهستان علیا در شهرستان باختران و حداکثر زمین زراعی به میزان 8/29 هکتار متعلق به روستای بجنورد بوده و متوسط اراضی زراعی خانوار در مناطق یادشده 45/12 هکتار است.
جدول شماره 2-متوسط اراضی زراعی خانوار روستایی به هکتار:
1-3-3-کوچک و کم‏وسعت بودن اراضی زراعی:
چنانچه در جدول شماره 3 آورده شده است محل بیشترین و کمترین درصد بهره‏برداریها بترتیب عبارت‏اند از: الف»بهره‏برداری 5-0هکتاری:بیشترین 3/96 درصد در استان مازندران و کمترین 63 درصد در استان باختران.
ب»بهره‏برداریهای 10-5 هکتاری:بیشترین 1/18 درصد در استان مرکزی و کمترین 16/2 درصد درصد در استان مازندران.
ج»بهره‏برداریهای 15-10 هکتاری:بیشترین 7 درصد در استانهای آذربایجان شرقی و باختران و کمترین 26/0 درصد در استان مازندران.
د»بهره‏برداریهای با وسعت بالای 15 هکتار:بیشترین 8 درصد در استان باختران و کمترین 22/0 درصد در استان مازندران وجود داشته‏اند.
جدول شماره 3-درصد فراوانی وسعت بهره‏برداریها در 7 استان به هکتار:
متوسط درصد واحدهای بهره‏برداری در 7 استان یادشده نشان می‏دهد که واحدهای بهره‏برداری 5-0 هکتاری با 06/87 درصد بالاترین درصد بهره‏برداریها را به خود اختصاص می‏دهند.
مسأله قطعه‏قطعه بودن اراضی زراعی:
دوازده مورد مطالعه در جدول شماره 4 نشان می‏دهد که متوسط تعداد قطعات اراضی زراعی خانوار 4/13 قطعه و متوسط مساحت هر قطعه 2/2 هکتار بوده است. همچنین مطابق آمارگیری کشاورزی در سال 39 در قبل از اصلاحات ارضی متوسط مساحت و تعداد قطعات اراضی زراعی 99/0 هکتار و 1/6 قطعه بوده و در سال 51 بعد از اجرای اصلاحات ارضی متوسط مساحت به 82/0 هکتار تقلیل و تعداد قطعات به 5/18 قطعه افزایش یافته است. 23
 
1-3-5-پراکندگی اراضی زراعی یا فاصله بین قطعات:
همانگونه که در جدول شماره 5 آمده است در بین 11 دهستان نزدیکترین قطعات 225 متر و دورترین قطعات 4/5 کیلومتر از روستا فاصله داشته و بطور متوسط در مناطق یادشده قطعات اراضی زراعی 1855 متر از روستا فاصله داشته‏اند.
جدول شماره 5-میانگین فواصل قطعات اراضی زراعی کشاورزان در 11 دهستان:
  2-خرید و فروش اراضی زراعی در روستا:
هرچند مسأله خرید و فروش اراضی زراعی در روستا از نظر اجتماعی و وسعت قابل تبلور بصورت محدود دیده می‏شود، اما در بعضی از مناطق روستاییان تحت تاثیر عوامل ذیل به این مبادرت می‏کنند:2-1-پرداختن به کار و فعالیت نوبنیاد و جدید در روستا یا منطقه روستایی.2-2-دست و پا کردن شغل مناسب نسبت به فعالیت کشاورزی در شهرها یا روستاهای دیگر.2-3-الزامات اجتماعی ناشی از مسایل خانوادگی، ازدواج، نزدیکی به خویشاوندان و...2-4-مشکلات مالی.2-5-احیاء اراضی جدید و خارج از نسق زراعی.2-6 خرید یا واگذاری اراضی از طریق ارگانهای ذی‏ربط.2-7-مسأله عدم تطابق فکری، توافق و تفاهم اجتماعی بین شرکا خصوصا در مالکیتهای مشاعی موجب می‏شود تا کشاورز کل زمین یا بخشی از آن را فروخته و یا معاوضه نماید.این مسأله می‏تواند عاملی مثبت تلقی گردیده و بعنوان یکی از روشهای‏آیش‏گذاری اقلیمی، منابع آب و تقویت زمین:
در برخی از مناطق روستایی اقلیم مناسب با بارشهای منظم و کافی موجبات ثبات، اطمینان و افزایش منابع آب را فراهم کرده و همچنین با کاهش میزان تبخیر و تعرق از تعداد دفعات آبیاری کاسته و مدار گردش آب را تسهیل می‏نماید.اما در مناطق گرم و خشک و نیمه‏خشک خصوصا مناطق شرقی ایران میزان و نوع بارش بر مقدار آبدهی منابع آب بشدت اثر گذاشته و از آنجا که فعالیت کشاورزی در این مناطق به کمک آبیاری امکان‏پذیر است سطح زیر کشت را تقلیل می‏دهد.
علاوه بر کاهش میزان آبدهی منابع آب درصد بسیار زیادی از آب در دسترس نیز بعلت تبخیر زیاد، اتلاف آب در طول کانالهای آبیاری شامل نفوذ و هرز آب و شیوه‏های نادرست آبیاری از دست رفته و راندمان آبیاری را بطور چشمگیری کاهش می‏دهد.
همچنین رعایت سیستم تناوب زراعی و توجه به مسأله واماندگی خاک و لزوم تقویت زمین زراعی و الزامات فوق‏الذکر موجب می‏شود تا همانگونه که در جدول شماره 6 آمده است نیمی از اراضی زراعی کوچک و پراکنده روستایی نیز به آیش گذاشته شود.بنابراین اراضی خانوار به دو بخش عمده زیر کشت و آیش تقسیم می‏گردد.
جدول شماره 6-میزان اراضی زراعی خانوار در 8 استان کشور به تفکیک اراضی زیر کشت و آیش برحسب هکتار:
4-اثر نوع کشت:
در بسیاری از روستاها بدنبال شرایط آب و هوایی و وضعیت توپوگرافیکی منطقه، اراضی زراعی کشاورزان به کشت آبی و کشت دیم تقسیم می‏شود.این مسأله از این نظر حائز اهمیت است که غالبا قسمت زیادی از اراضی تحت تملک خانوار مربوط به کشت دیم است و از جانب دیگر علی‏رغم وسعت مناسب اراضی دیم در مقایسه با اراضی آبی راندمان برداشت در این اراضی بسیار اندک است و عدم اطمینان نسبت به برداشت محصول خود فشار مضاعفی را بر بنیان اقتصادی و درآمد کشاورز وارد می‏آورد.آمار و ارقام جدول 7 و 8 و 9 بخوبی گویای میزان سهم اراضی دیم و آبی در مجموع اراضی زراعی زارعین است.
جدول شماره 7-حداقل و حداکثر زمین واگذارشده به زارعین در جریان اصلاحات ارضی برحسب اراضی دیم و آبی:
چنانچه در جدول شماره 7 آمده است حداقل زمین آبی در استان اصفهان 30 متر و حداقل زمین دیم در استان همدان 100 متر است.همچنین حداکثر زمین دیم 750 هکتار در استان لرستان و حداکثر زمین آبی 480 هکتار و در استان همدان بوده است.براساس میانگین حاصل از جدول یادشده متوسط حداقل زمین واگذارشده(زمین دیم 100 متر و آبی 130 متر)و متوسط حداکثر زمین واگذارشده (اراضی دیم 6/238 هکتار و آبی 66/71 هکتار)است.
اثر نوع کشت نیز در تعداد قطعات زراعی در جدول شماره 8 آورده شده است بر این اساس از 48/11 قطعه زمین زارع 3/58 درصد به کشت آبی و 9/40 درصد به کشت دیم اختصاص داشته است.

جدول شماره 8-میانگین درصد تعداد قطعات اراضی کشاورزی در 12 دهستان به تفکیک آبی و دیم:
5-تنوع محصولات کشاورزی:
در بهره‏برداریهای خانوادگی با در نظر گرفتن مدار گردش آب، مایحتاج خانواده و افزایش ضریب اطمینان در هنگام سیل‏زدگی، آتش‏سوزی، هجوم آفات نباتی و خشکسالی زارعین اراضی خرد و پراکنده خود را به کشت محصولات مختلف اختصاص می‏دهند.اثر انواع محصولات کشاورزی در ارقام جداول 9، 10 نشان داده شده است.
جدول 9-متوسط سطح زیر کشت محصولات مختلف هر خانوار در قبل و بعد از اجرای اصلاحات ارضی در شهرستان سنندج به هکتار: 33
با توجه به جدول 9 در شهرستان سنندج قبل از اصلاحات ارضی کشاورزان دارای 7/8 هکتار زمین زیر کشت(3/2 هکتار آبی و 4/6 هکتار دیم)و بعد از اصلاحات ارضی دارای 6/9 هکتار زمین زیر کشت(5/2 هکتار و 04/7 هکتار دیم) بوده که به کشت بیش از 9 محصول اختصاص داشته است.
جدول شماه 10-متوسط سطح زیر کشت محصولات مختلف خانوار در قبل و بعد از اصلاحات ارضی در شهرستان همدان به هکتار: 33
چنانچه در جدول شماره 10 آمده است در شهرستان همدان زارعین در قبل و بعد از اجرای اصلاحات ارضی به ترتیب 8/7 و 2/8 هکتار اراضی زیر کشت خود را به کاشت بیش از 6 محصول سالیانه اختصاص می‏دهند.
6-ویژگیهای طبیعی اراضی زراعی در هر کشتمان:
اراضی زراعی روستا اعم از کشت و آیش از نظر دوری و نزدیکی به روستا و منابع آب، کانال اصلی یا انشعابی، دوری و نزدیکی به جاده ارتباطی و بین مزارع، حاصلخیزی و مرغوب بودن زمین، شیب داشتن و هموار و ناهموار بودن زمین، سیل‏گیر بودن شرایط یکسانی ندارند بنابراین زمینهایی که دارای خصوصیات بهتری باشند نه تنها از سوی سایر عوامل مثل خرید و فروش و ارث در کانون توجه روستاییان قرار می‏گیرد بلکه در بیشتر موارد این امتیازات بارز امر یکپارچه‏سازی اراضی و معاوضه را با مشکل مواجه می‏سازد.
7-رشد جمعیت:
از ویژگیهای جمعیت مناطق روستایی رشد فزاینده و بعد وسیع خانوار است که باوجود ازدواج زودرس جوانان نیز تشدید شده و بر متقاضیان فعالیت در بخش کشاورزی می‏افزاید.بطوری که در گذشته مالکین برای این افراد در صورت امکان سطح زیر کشت را افزایش داده و یا از سهم افراد شاغل بخشی را به افراد جدید واگذارمی‏کردند که در مورد اخیر کوچکتر شدن ابعاد اراضی زراعی را بدنبال داشت.
8-مسائل اجتماعی و نحوه نگرش به میزان تملک اراضی زراعی:
در بسیاری از روستاهای کشور روستاییان داشتن زمین در تمامی قسمتهای روستا را موجب اعتبار خانوادگی دانسته و هرگاه این مسأله با مشکلات اجتماعی روستا و گروه و فرقه‏گرایی همراه گردد موجب کند شدن روند یکپارچه‏سازی اراضی می‏گردد. 5
9-مسأله ارث:
مسأله ارث بخاطر اهمیت و تاثیر قابل توجه آن شایسته بررسی ویژه است. پدیده ارث هرچند در قوانین اصلاحات ارضی، شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولیدی مشاع مورد عنایت قرار گرفته و زمین زراعی پس از فوت و ازکارافتادگی زارع به پسر بزرگتر زارع واگذار، 5 خرید و فروش شده و یا در اختیار دولت قرار می‏گیرد اما در بهره‏برداریهای پرشمار سنتی-خانوادگی ارث مهمترین عامل تقسیم و تقطیع اراضی زراعی بین وارثین بعد از فوت زارع است.ارث دارای جنبه‏های اجتماعی-مذهبی است بطوریکه روستاییان به داشتن اراضی بیشتر از دید منزلت و اعتبار اجتماعی می‏نگرند و از جهتی دیگر دارای ابعاد شرعی است.در صورتی که بنحوی مهار نشود از این به بعد نیز دائما موجب کوچک و پراکنده شدن اراضی زراعی می‏گردد.
مقایسه ابعاد زمانی-مکانی عوامل موثر در تقطیع اراضی زراعی
ابعاد زمانی و مکانی عوامل یادشده در جدول شماره 11 نشان داده شده است بر این اساس وضعیت هر کدام از عوامل عبارت‏اند از:
1-اصلاحات ارضی:
بواسطه توزیع بی‏سابقه اراضی بین افراد واجدالشرایط از نظر مکانی دارای‏وسعت بسیار زیادی است و چون در یک مقطع زمانی به مرحله اجرا درآمده است دارای پویایی نبوده و از نظر زمانی جزء عوامل ایستا محسوب می‏گردد.(نگاه کنید به منابع 9 ، 10 ، 8 ، 29 ، 27 ، 24 ، 28 ، 25 ، 30 ، 18 ، 33 ، 23 ، 6 )
2-خرید و فروش اراضی زراعی:
این عامل در مناطق روستایی نسبت به سایر عوامل کمتر دیده می‏شود، لذا بصورت وسیع عمل نکرده و از نظر زمانی نیز می‏تواند در هر مقطع زمانی انجام شود بنابراین عاملی کم‏وسعت ولی پویاست.(نگاه کنید به منابع 5 و 6 و 33 و 16 )
3-آیش‏گذاری:
3-1-آیش‏گذاری تحت تاثیر شرایط اقلیمی و کاهش دبی منابع آب نیز با توجه به شرایط جغرافیایی کشور در مناطق روستایی اعمال شده و در هر سال یا دوره زمانی بوقوع پیوسته و عاملی وسیع و پویاست.
3-2-آیش‏گذاری جهت تقویت اراضی زراعی بطور وسیع در روستاهای کشور وجود داشته و از نظر زمانی در حال حاضر عاملی پویاست و در صورت بکارگیری شیوه‏های علمی و تناوب زراعی صحیح می‏تواند بصورت عاملی ایستا درآید.(نگاه کنید به منابع 29 ، 27 ، 24 ، 28 ، 25 ، 30 ، 18 ، 26 )
4-نوع کشت:
در بسیاری از روستاها اراضی زیر کشت سالیانه هر خانوار به دو بخش اراضی زیر کشت دیم و زیر کشت آبی تقسیم می‏شود، این عامل از نظر مکانی وسیع و از نظر زمانی پویاست.(نگاه کنید به منابع 29 ، 27 ، 24 ، 28 ، 25 ، 30 ، 18 ، 26 ، 19 و 6 )
5-تنوع محصولات:
با توجه به رعایت دور گردش آب، امنیت اقتصادی و تامین مایحتاج خانواده در
تمامی روستاهای ایران اراضی زراعی زیر کشت سالیانه اعم از دیم و آبی به کشت محصولات مختلف اختصاص می‏یابد.این عامل بصورت وسیع عمل کرده و از نظر زمانی جزء عوامل پویا است. 33
6-جمعیت:
این عامل با توجه به رشد طبیعی جمعیت، مهاجرت، بعد وسیع خانوار، ازدواج زودرس در تمامی مناطق کشور بصورت وسیع عمل نموده و از نظر زمانی نیز همچنان پویاست. 16
7-ارث:
عوامل جمعیتی، اجتماعی و مذهبی این عامل را به یکی از وسیعترین و از نظر زمانی پویاترین عوامل تقطیع اراضی زراعی تبدیل نموده است.(نگاه کنید به منابع 5 و 6 و 33 و 16 )
8-مسایل اجتماعی:
به جهت نگرش اجتماعی روستاییان به مسأله میزان تملک منابع آب و خاک و موقعیت اجتماعی-اقتصادی، این عامل وسیع و جزء عوامل پویا محسوب می‏شود اما تابع شرایط فرهنگی در بعضی از روستاها می‏تواند بصورت عاملی کمتر پویا تغییر شکل پیدا کند.( 5 و 6 )
جدول شماره 11-ابعاد زمانی-مکانی عوامل موثر در تقطیع اراضی زراعی در ایران
نتیجه‏گیری و طبقه‏بندی ابعاد زمانی و مکانی عوامل موثر در تقطیع اراضی زراعی:
ابعاد زمانی یا وسعت عمل:
با در نظر گرفتن جدول شماره 11 و همان‏گونه که در نمودار شماره 1 نشان داده شده است اصلاحات ارضی وسیعترین عامل و خرید و فروش اراضی زراعی (بعلت اینکه نسبت به سایر عوامل در مناطق روستایی کمتر دیده می‏شود)جزء کم‏وسعت‏ترین عوامل محسوب می‏شوند.سایر عوامل نیز دارای وسعت عمل می‏باشند.(مراجعه شود به جدول 10-1)
نمودار شماره 1-عمده‏ترین عوامل موثر در تقطیع اراضی زراعی از نظر مکانی یا وسعت عمل
2-ابعاد زمانی یا مداومت عمل:
با توجه به نمودار شماره 2 عوامل ارث، مسایل اجتماعی، خرید و فروش زمین -آیش‏گذاری، انواع کشت، انواع محصول و جمعیت جزء عوامل پویا بوده و اصلاحات ارضی از نظر زمانی جزء عوامل ایستا محسوب می‏گردند.در این میان ارث پویاترین عامل و اصلاحات ارضی ایستاترین عامل بشمار می‏آیند.(مراجعه شود به جدول 11-1)
نمودار شماره 2 عوامل موثر در تقطیع اراضی از نظر زمانی یا مداومت عمل:
3-عوامل دارای وسعت و پویا:
چنانچه در نمودار شماره 3 نشان داده شده است عوامل ارث، آیش‏گذاری ناشی از الزامات اقلیمی، تنوع و نوع کشت، رشد جمعیت و عوامل اجتماعی در تقطیع‏

اراضی بصورت وسیع و پویا عمل می‏کنند.در این میان ارث مهمترین عامل محسوب می‏شود.(مراجعه شود به جدول 11-1)
نمودار شماره 3-مهمترین عوامل موثر بر تقطیع اراضی زراعی برحسب وسعت پویایی
ارائه پیشنهادها در تعدیل و رفع عوامل موثر در تقطیع اراضی زراعی:
با توجه به طبقه‏بندی انجام‏شده در نمودارهای شماره 1 و 2 و 3 برای رفع و تعدیل هر یک از عوامل یادشده پیشنهادات ذیل ارائه می‏شود.
1-اصلاحات ارضی:
در گذشته اصلاحات ارضی بدون در نظر گرفتن ابعاد ترویجی و علمی آن صورت پذیرفته است.در این راستا و خصوصا در مسایل ذیل می‏بایست نقش ترویج مورد توجه قرار گیرد:
1-1-مطالعه و شناخت کامل از قوانین اصلاحات ارضی.
2-1-مطالعه و آگاهی از میزان تطبیق قوانین با ساخت زراعی و مناطق روستایی کشور.
3-1-آگاهی کامل از ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی مردم روستایی در مناطق مورد اجرا.
4-1-توجه به جایگاه ترویج در مرحله قانون‏گذاری و تعیین ملاکهای اجرایی.
5-1-تعیین حداقل وسعت زمین با توجه به ویژگیهای جغرافیایی و پتانسیلهای موجود در روستا یا منطقه.
6-1-تفهیم معنای اصلی اصلاحات ارضی در کلیه سطوح بطوریکه اجرای آن موجب عدالت اجتماعی، استفاده صحیح از روشهای جدید زراعی، بکارگیری ادوات کشاورزی، استفاده بهینه از عوامل تولید و نهادهای زراعی، تقویت بنیان کشاورزی و اقتصاد کشور موجب گردد.
7-1-پیشنهاد ایجاد شرکتهای سهامی زراعی و تسهیم زارعین می‏بایست قبل از واگذاری صورت گرفته تا با عدم استقبال مواجه نشود.
8-1-امر یکپارچه‏سازی در حال حاضر نیز بایستی با پشتوانه قانونی و علمی همراه گردد و ایجاد آن مستلزم توجیه لازم در سطوح قانونگذاری است.
بهر ترتیب نظام ترویجی کشور بایستی در حداقل زمان ممکن تکلیف اراضی خرد و پراکنده کشاورزان را با دیدی کاملا حساب‏شده و با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جوامع روستایی تعیین نماید و در این خصوص می‏باید به طرح سؤالات اساسی و پاسخهای قابل انطباق با شرایط واقعی بپردازیم.
2-خرید و فروش اراضی:
1-2-چنانچه قبلا نیز اشاره شده مسأله خرید و فروش زمین از آن زاویه که فرد با فروش اراضی خود با مهاجرت بر مشکلات شهرها می‏افزاید، از میزان اراضی و تولید خود می‏کاهد و یا در صورتی که قطعه زمین خریداری‏شده با اراضی خریدار قابل ادغام نباشد موجب افزایش تعداد قطعات و کم‏بازده اراضی می‏شود اما از زاویه دیگر خرید و فروش و معاوضه یکی از روشهای یکپارچه‏سازی است که در بسیاری از روستاهاحتی بصورت خودجوش مورد توجه قرار گرفته است. 16 در این صورت با توسعه و بهینه‏سازی روند معاوضه و ادغام می‏توان از این عامل در امر یکپارچه‏سازی سود برد.
2-2-در بسیاری از روستاها عمل خرید و فروش در جهت یکپارچه‏سازی نیست بنابراین با تدوین قوانین خرید و فروش اراضی زراعی می‏توان این عامل را مورد نظارت قرار داد بصورتی که خرید و فروش زمین بایستی توسط همسایگان با مرز مشترک صورت گیرد و زیر نظر مراکز خدمات روستایی و کشاورزی و کارشناسان انجام شود تا در صورت دامن زدن به تقطیع اراضی از چنین عملی جلوگیری شود و همچنین در مواردی که مسایل و درگیریهای اجتماعی وجود داشته و یا در صورت عدم متقاضی خرید این مراکز بتوانند عمل خرید را انجام و پس از رفع اختلافات اراضی جهت ادغام به همسایگان به فروش برسانند. 5 فعالیت چنین مراکزی تا اجرای اصولی امر یکپارچه‏سازی در روستاها و حتی پس از آن نیز می‏تواند مثمر ثمر باشد.
3-آیش‏گذاری:
1-3-زمین تابع شرایط اقلیمی را با اعمال روشهای همچون هدایت رواناب، انجام پیتینگ و نفوذ آب به سفره‏های آب زیرزمینی، اجرای طرحهای پوشش انهار، ایزولاسیون کانالهای آبیاری و شیوه‏های مناسب مسدود کردن انشعابات همراه با بکارگیری روش صحیح آبیاری می‏تواند تعدیل شود.
2-3-در آیش‏گذاری جهت تقویت خاک نیز در صورت اعمال تناوب زراعی صحیح، جلوگیری از آبشویی، استعمال مناسب تقویت‏کننده‏ها، بکارگیری اصولی ادوات کشاورزی، استفاده از روشهای جدید تقویت خاک در راستای توسعه پایدار کشاورزی و پرهیز از تخریبهای زیست‏محیطی می‏توان موفقیتهایی کسب نمود.
4-نوع کشت:
بخش عظیمی از اراضی روستاییان در بسیاری از مناطق به کشت دیم اختصاص دارد.تقویت این اراضی و انجام عملیات بموقع کاشت، برداشت و استفاده از روشهای‏مناسب آماده‏سازی، میزان تولید در واحد سطح و درآمد خانوار را افزایش خواهد داد.
5-تنوع کشت سالیانه:
کاشت محصولات مختلف تحت تاثیر مدار گردش آب، تامین مایحتاج خانواده و امنیت برداشت محصول انجام می‏شود. 22 در صورت توجه به بیمه محصولات کشاورزی، استفاده بموقع از آفت‏کشها، بازاریابی محصولات، قیمت‏گذاری، تضمین فروش محصولات کشاورزی و اجرای یکپارچه‏سازی این مسأله قابل حل است.
6-افزایش جمعیت:
افزایش سطح آگاهی مردم، آموزش مادران، تنظیم خانواده، افزودن سن ازدواج، ایجاد اشتغال جدید در روستا(اعم از فعالیتهای وابسته به بخش کشاورزی و دامپروری، صنایع دستی و روستایی)بنوبه خود هجوم و افزایش بیش‏ازحد تقاضای کار بر روی اراضی محدود کشاورزی را می‏کاهد.
7-ارث:
این مسأله با توجه به رشد جمعیت و ابعاد مذهبی آن از وسیعترین و پویاترین عامل تقطیع اراضی محسوب می‏شود.در مهار این عامل بایستی به موارد ذیل توجه نمود: 1-7-بایستی با بهره‏گیری از روشها و طرق گوناگون ضمن روشن نمودن ابعاد مسأله و جلب مساعدت فقها و مراجع حقوقی روشهای تعدیل را مورد ارزیابی قرار داده و در حل این مشکل کوشش نمود.
2-7-کنترل موالید، تنظیم خانواده، کاهش بعد خانوار و کاهش تعداد و ارث را به دنبال خواهد داشت.
7-3-در بعضی از مناطق روستایی اقدامات خودجوشی توسط روستاییان جهت مهار این عامل صورت گرفته است به عنوان مثال در هنگام حیات رئیس خانوار به پسر بزرگترو یا به پسرها واگذار می‏شود تقویت این روند زمینه مناسبی را برای تبدیل اراضی به مابازاء ریالی آن و تقسیم پول بین وراث و یا توسعه بهره‏برداری مشاع از زمین ارثی فراهم می‏نماید. 5
8-مسایل اجتماعی:
در تغییر نگرش روستاییان و کاهش وابستگی آنان به میزان تملک آب و خاک، ایجاد آگاهی در زمینه‏های ذیل می‏تواند موثر باشد:
1-8-نشان دادن تاثیر روستاییان در استقلال و خوداتکایی اقتصادی کشور، مسأله تولید مواد غذایی و مواد خام صنایع.
2-8-ایجاد حس همکاری گروهی، توسعه مشارکتی و توسعه درونزای روستایی. 3
3-8-آگاهی روستاییان از ابعاد تولید، میزان بهره‏وری، بیکاری پنهان، تولید بیشتر و امکان پرداختن به مشاغل جنبی و جدید در روستا و تحصیل درآمد بیشتر برای خانوار.
4-8-توجه به یکپارچه‏سازی و الویت دادن به تحصیل کودکان و کسب مهارت بجای استفاده از آنها در فعالیت کشاورزی.
5-8-یکپارچه‏سازی اراضی و پرداختن زنان به فراگیری سواد و تربیت کودکان، تغذیه مناسب فرزندان، جدیت در صنایع دستی و خانگی برای افزایش درآمد و جبران کسری درآمد خانوار روستایی.
یکپارچه‏سازی اراضی زراعی:
یکپارچه‏کردن اراضی صحیح‏ترین روش مبارزه با معضل چندپارگی اراضی است، منظور از یکپارچه‏سازی تلفیق و توزیع مجدد زمین در یک ملک یا بخشی از یک ملک به گونه‏ای است که تعداد قطعات واقع در آن کاهش یابد. 16
بنابراین کارشناسان در امر یکپارچه‏سازی اراضی می‏بایست به این موارد توجه داشته باشند:
1-بررسی و شناخت همه‏جانبه و کامل ویژگیهای مناطق روستایی یا منطقه مورد نظر بطوریکه از میزان اراضی زراعی و زیر کشت، تقسیم‏بندی اراضی روستا در کشتمانها و بلوکها، میزان آیش و عوامل موثر بر آن، اراضی هر کشاورز، نظامهای بهره‏برداری از منابع آب و خاک و سیر تحول آن و...اطلاع و شناخت کافی حاصل شود.
2-به ارزیابی، شناخت و انتخاب نیروهای مختلف(اعم از پیشرو، موافق(زود تصمیم، دورتصمیم)، مخالف یا بی‏نظر)پرداخته در مورد نیروهای پیشرو بایستی به تقویت آنها و بهینه‏سازی روش و حتی طرز تلقی آنها توجه شود.نیروهای موافق را بصورت گروهی هماهنگ تبدیل نمود.به افراد دیرتصمیم مجال انتخاب داده و در این فرصت با روشهای مختلف اطلاعات لازم در آنها قرار گیرد.نسبت به متقاعد کردن نیروهای مخالف تلاش نموده و نیروهای بی‏طرف و بدون علاقه را در صورت امکان به نیروهای هماهنگ با جریان یکپارچه‏سازی تبدیل و حتی‏المقدور از گرایش آنها بسوی نیروهای مخالف به طرق مناسب ممانعت بعمل آورد.
3-مسؤولین و مردم باید به اهمیت و ضرورت مسایل ترویجی و کار مروجین باور داشته باشند.این نیروها با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی روستاها می‏توانند از بهترین محورهای ارتباطی بین جوامع روستایی، مسؤولین یافته‏های جدید کشاورزی و اجرای طرحهای یکپارچه‏سازی اراضی باشند.بنابراین از سپردن کارهای جنبی و دست‏وپاگیر به این افراد جدا خودداری گردد.
4-ترویج کشاورزی در راستای اجرای برنامه‏های یکپارچه‏سازی نیازمند سازماندهی منسجمی است.این مهم با ارائه و بهینه‏سازی اداری توسط مسؤولین آغاز و با سازماندهی مردم در سطح بهره‏برداران تکمیل و کارآمد می‏گردد.در چنین حالتی مروجین و کارشناسان ترویج می‏توانند خود را در مرحله کنش متقابل قرار داده و ضمن انتقال یافته‏های علمی به کشاورزان از آنها نیز تجارب عملی مفیدی بیاموزند.
5-تربیت و به خدمت گرفتن نیروهای انسانی مناسب:اجرای هر طرحی وابستگی عمیقی به سطح دانش، تجربه، خلاقیت و نوآوری مروجین و زارعین دارد.
در خصوص یکپارچه‏سازی اراضی نیز انجام آموزشهای لازم و بازآموزی در کلیه سطوح موجب تقویت روند بازنگری گردیده و امکان استفاده از اطلاعات برگشتی را میسر می‏سازد.
6-امکانات لازم:تعداد نیرو، اکیپها و تیپهای مورد نیاز، وسایل نقلیه، امکانات و خدمات رفاهی، لوازم و ابزار اندازه‏گیری و نقشه‏کشی، تهیه بموقع عکسهای هوایی روند یکپارچه‏سازی را تسریع و به عاملان آن روحیه می‏بخشد.
7-ایجاد دفاتر یا بخش مستقلی بنام واحد یا طرح یکپارچه‏سازی و یا هر نام دیگری در ادارات کشاورزی شهرستان موجب می‏شود تا ضمن اجرا و مطالعه منطقه‏ای، گروهی نیز به ارزیابی روشهای یکپارچه‏سازی و مطالعه نکات مثبت و منفی تجارب در مناطق دیگر پرداخته و همچنین با سایر متدهای اجراشده در کشورهای دیگر نیز آشنا می‏گردند.در چنین حالتی می‏توان با توجه به ویژگیهای منطقه روشهای موردنظر را با بهبنه‏سازی نموده و به ارائه الگوی مناسب اقدام کرد.
8-ایجاد مزارع نمونه:با توجه به روند تجربه‏گرایی روستاییان و کشاورزان یکی از بهترین روشها نشان دادن ابعاد مثبت یکپارچه‏سازی اراضی و نتایج آن در مزارع نمونه و خصوصا مزارع کشاورزان داوطلب یکپارچه‏سازی است.
9-آغاز طرح یکپارچه‏سازی از روستاهای کوچک به چند دلیل مفید است: شناخت کامل از تمامی جوانب این روستاها عملی است-به نیروی کمتری نیاز است -نقشه‏برداری زودتر انجام می‏شود-توافق بین روستاییان از نظر اجتماعی راحت‏تر است-معمولا اراضی زراعی از تنوع کمتری برخوردارند-هزینه آن بمراتب کمتر است-اجرای یکپارچه‏سازی در روستا الگوی مناسبی جهت ارائه به کشاورزان سایر روستاهاست.
10-ارزشیابی، سرعت و دقت عمل:در مراحل انتخاب روستا، روش اجرایی و شناسایی نیروها، مراحل اجرایی و پیامدهای طرح بایستی ارزشیابی صورت گیرد.در این ارزشیابی سرعت و دقت عمل از عوامل تعیین‏کننده است.مروجین باید پیامدهای احتمالی طرح را ارزیابی کرده و بموقع از عمومیت یافتن نتایج منفی جلوگیری کنند.نظم و وقت‏شناسی مروجین موجب دلگرمی زارعین و بی‏نظمی به دلزدگی و عدم استقبال آنها منجر خواهد شد.
11-استفاده از روشهای متنوع در معرفی روشها، نکات مثبت یکپارچه‏سازی از جمله برپایی سمینارها، تهیه فیلم، عکس، پوستر، انتشار مجله و کتب ویژه بصورتی که این مسأله را به نقاط مورد توجه کشاورزان پیوند دهد و مورد استفاده عموم روستاییان واقع شود.همچنین به ایجاد انگیزه یکپارچه‏سازی در روستاییان کمک کرده و نوعی پیشگامی را بدنبال خواهد داشت در چنین حالتی مروجین بایستی به هدایت انگیزه‏ها در راستای اهداف ترویجی خود بپردازند.
12-دست‏اندرکاران طرح یکپارچه‏سازی بایستی امین و صبور باشند. کوچکترین بحث در خصوص ویژگیها و برتری اراضی به تمرکز تقاضا، عدم موافقت و افزایش کاذب قیمت زمین منجر خواهد شد و چه‏بسا این مسأله اجرای طرح را به تعویق انداخته و یا عملی نسازد.در صورتیکه حساسیت روی قطعه‏ای از اراضی ایجاد شود ضمن دامن نزدن به آن با ایجاد امتیازات لازم در سایر مناطق(چون کانال‏کشی، جاده‏کشی و...)نسبت به همتراز کردن اراضی اقدام نمود.
13-پذیرش انجام یکپارچه‏سازی با طی مراحل کسب آگاهی، ایجاد علاقه، ارزشیابی صحیح و آزمایشهای لازم در محیط اجرا تحقق می‏یابد. 14
14-تسریع طرح یکپارچه‏سازی مستلزم کار در جنبه‏های ترویج روستایی اعم از جوانان، زنان، صنایع دستی و...است.
15-اعطای امتیازاتی چون تسهیلات بانکی، تجهیزات کشاورزی، کمکهای عمران، تسریع در صدور موافقت اصولی برای فعالیتهای کشاورزی یا وابسته به کشاورزی و صنایع دیگر به داوطلبین یکپارچه‏سازی.
16-ایجاد تعاونیهایی که بصورت یکپارچه به کاشت مزارع بپردازند.
17-ایجاد تعاونیهایی که بصورت یکپارچه کردن عوامل تولید به امر کشاورزی بپردازند.
18-فرایند برنامه‏ریزی در شناخت، اجرا و مداومت طرح یکپارچه‏سازی از ضروریات اولیه است.این برنامه‏ها بایستی عملی، انعطاف‏پذیر و دربرگیرنده ابعاد علمی، فنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در مناطق موردنظر باشد.
19-مسؤولان و مجریان طرح یکپارچه‏سازی ضمن در نظر گرفتن اهداف و رسالت خویش ازیکسو می‏بایست با سیاستهای کلی کشور و بخش کشاورزی و از سوی دیگر با ایجاد هماهنگی و ارتباط متقابل از محققین سایر علوم نظیر جامعه‏شناسی، جغرافیای روستایی و کشاورزی، جمعیت‏شناسی روستایی، مدیریت منابع روستایی، برنامه‏ریزی ناحیه‏ای، علوم کشاورزی و اقتصاد روستایی نیز استفاده نمایند.
فهرست منابع
(1)-آگاه، 1362، مجموعه مقالات درباره خاورمیانه، انتشارات آگاه، تهران.
(2)-اوبرای.ا.س، 1370، مهاجرت شهرنشینی و توسعه، ترجمه فرهنگ ارشاد، مؤسسه کار و تأمین‏اجتماعی، اول، تهران.
(3)-اوکلی، پیترو، دیوید مارسون، 1370، رهیافتهای گوناگون در توسعه روستایی، شماره 4، مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی، وزارت جهاد سازندگی، اول، تهران.
(4)-ایچر، کار.ک و جان، ام استاتز، 1370، توسعه کشاورزی در جهان سوم، ترجمه کریم درویشی و دیگران، مرکز تحقیقات روستایی و اقتصاد کشاورزی، وزارت کشاورزی، اول، تهران.
(5)-تقوایی، مسعود، 1369، اهمیت، اهداف و نقش اصلاحات ارضی در خرد و پراکندگی اراضی زراعی در ایران، مقاله پژوهشی.
(6)-تقوایی، مسعود، 1370، سیر تحول نظامهای بهره‏برداری در سرحد چهار دانگه، مقاله پژوهشی.
(7)-تودارو، مایکل، 1364، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، وزارت برنامه و بودجه، ج 1، اول، تهران.

(8)-حیدری، غلامرضا و دیگران، 1366، بررسی پراکندگی زمین زراعی در مرکز بجنورد، مرکز تحقیقات روستایی و اقتصاد کشاورزی، وزارت کشاورزی، تهران.
(9)-خسروی، خسرو، 1352، جامعه‏شناسی روستایی ایران، دانشگاه تهران.
(10)-خسروی، خسرو، 1368، بررسی آمار وضعیت اراضی در ایران در شش استان، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.
(11)-دورنر، پیتر، 2537، نقش اصلاحات اراضی در توسعه کشاورزی، ترجمه رضا اسراری، دانشگاه ملی ایران، تهران.
(12)-دوفومیه، مارک، 1373، سیاستهای کشاورزی، ترجمه گیلدا ایروانلو، مرکز مطالعات برنامه‏ریزی و اقتصاد کشاورزی، وزارت کشاورزی، اول، تهران.
(13)-دیوید، ا.ام.ی-دی.پی.چودری، 1370، روستا و توسعه(شماره 3)، صص 85-43.
(14)-سوان سون، برتون، مرجع ترویج کشاورزی، ترجمه اسماعیل شهبازی و حجاران، سازمان ترویج کشاورزی، وزارت کشاورزی، تهران، 70.
(15)-سوداگر، محمد، 1358، بررسی اصلاحات ارضی، 50-1340، مؤسسه تحقیقات اجتماعی یازند، چاپ رامین.
(16)-سینگ، جاسبر-اس.اس.دیلون، 1374، جغرافیای کشاورزی، ترجمه سیاوش دهقانیان و دیگران، دانشگاه مشهد، اول.
(17)-شرفی، سید علی، 1368، مجله زیتون(شماره 91)وزارت کشاورزی، صص 11-10.
(18)-شریعت پناهی، هایده و دیگران، 1363، بررسی میزان زمین که در نتیجه اجرای قوانین اصلاحات ارضی نصیب زارعین و مالکین گردیده است در استان مازندران، وزارت کشاورزی، تهران.
(19)-شولتز، تئودور، 1367، گذار از کشاورزی سنتی، ترجمه سید محمد نوری نائینی، نشر نی، اول، تهران.
(20)-شهبازی، اسماعیل، 1368، مجله زیتون(شماره 91)، وزارت کشاورزی، صص‏
9-8 و 44-42.
(21)-شهبازی، اسماعیل، 1368، مجله زیتون(شماره 92)، وزارت کشاورزی، صص 9-6 و 50-249.
(22)-طالب، مهدی، 1366، مجله رشد زیتون(شماره 11)، صص 11-7.
(23)-طالب، مهدی، 1367، مجله رشد آموزشی جغرافیا(شماره 13)، صص 17-13.
(24)-طه، مهدیه و همکاران، 1365، بررسی میزان زمینی که در نتیجه اجرای قوانین اصلاحات ارضی نصیب زارعین و مالکین گردیده است، استان آذربایجان، وزارت کشاورزی، تهران.
(25)-فرخیان، محمد و دیگران، 1355، بررسی میزان زمینی که در نتیجه اجرای قوانین اصلاحات ارضی نصیب زارعین و مالکین گردید، استان همدان(نشریه 165)، وزارت کشاورزی، تهران.
(26)-فرخیان، محمد و دیگران، 1355، بررسی میزان زمینی که در نتیجه اجرای قوانین و اصلاحات ارضی نصیب زارعین و مالکین گردید، استان همدان(نشریه 170)، وزارت کشاورزی، تهران.
(27)-فرخیان، محمد و دیگران، 1355، بررسی میزان زمینی که در نتیجه اجرای قوانین و اصلاحات ارضی نصیب زارعین و مالکین گردید، استان لرستان(نشریه 189)، وزارت کشاورزی، تهران.
(28)-فرخیان، محمد و دیگران، 1357، بررسی میزان زمینی که در نتیجه اجرای قوانین و اصلاحات ارضی نصیب زارعین و مالکین گردید، استان مرکزی(نشریه 168)، وزارت کشاورزی، تهران.
(29)-فرخیان، محمد و دیگران، 1357، بررسی میزان زمینی که در نتیجه اجرای قوانین و اصلاحات ارضی نصیب زارعین و مالکین گردید، استان فارس(نشریه 189)، وزارت کشاورزی، تهران.
(30)-فرخیان، محمد و دیگران، 1359، بررسی میزان زمینی که در نتیجه اجرای قوانین و اصلاحات ارضی نصیب زارعین و مالکین گردید، استان کرمانشاه(نشریه 193)،

وزارت کشاورزی، تهران.
(31)-قربانی، فرج ا...، 1370، مجموعه قوانین و مقررات ارضی و اصلاحات ارضی، دانشور، اول، تهران.
(32)-کلمن، دیوید، فردریک نیکلسون، 1372، تحول بخش کشاورزی و توسعه اقتصادی، ترجمه سیاوش مریدی، مجموعه اقتصاد کشاورزی، و توسعه، وزارت کشاورزی، اول، تهران.
(33)-مؤسسه تحقیقات اجتماعی، بررسی نتایج اصلاحات ارضی(بیرجند، قصر شیرین، همدان، سنندج، گرمسار، گلپایگان، ساری)، طرح شماره 1804، دانشگاه تهران.
(34)-مولت.جی.ا، 1370، روستا و توسعه(شماره 3)، مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی، وزارت جهاد سازندگی، تهران، صص 43-5.
(35)-هیأت مشورتی کارشناسان، OAF ، 1371، روستا و توسعه(شماره 3)، مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستاییی، وزارت جهاد سازندگی 7 صص 153-109.