لات‌ها رژیم شاه

طیب حاج رضائى، حسین رمضان یخى و محمود مسگر را در برابر شاه با دسته‌هاى گل نشان می دهد، ١- طیب حاج رضائى – طیب باج‌گیر میدان میوه و تره‌بار تهران بود و بارها به‌جرم چاقوکشى زندانى شده و یک‌بار به‌جرم قتل به ٣ سال زندان محکوم گردید. طیب در کودتاى ٢٨ مرداد نقشى فعال داشت پس از کودتا امتیاز واردات موز به او واگذار شد، در سال ٣۹ به‌مناسبت تولد فرزند شاه مسیر عبور نوزاد شاه را از بیمارستان تا کاخ مرمر چراغانى کرد و طاق نصرت بر پا ساخت. طیب به پاس وفادراى به شاه عکس شاه را با تاج روى بدنش خال‌کوبى کرده بود، طیب در سال ۴٢ در تظاهرات ضد رژیم شرکت داشت و به اعدام محکوم گردید. او در مورد شاه و کودتاى ٢٨ مرداد گفته بود شترى را که خودم روى پشت بام بردم خودم آن را پائین خواهم آورد.

٢- حسین رمضان یخى- حسین نیز یکى از لات‌هاى معروف تهران بود که طبق گفته یکى از مصاحبه‌کنندگان در کتاب "طیب در گذر لوطى‌ها" حسین رمضان یخى پنج بار مرتکب قتل شده بود او نیز از طریق باج‌گیرى ثروت اندوخته بود.
٣- محمود مسگر- یکى از لات‌ها و باج‌گیران قلعه شهر نو بود که بر اساس گفته یکى از اعضاى خانواده‌اش در کتاب "از سرگذشت لوطى‌ها" در منطقه شهرنو داراى ۶٠ باب مغازه و یک سینما بود.

 

ناصر جیگرکى را در لباس رسمى در یکى از کاخ‌هاى شاه نشان می‌دهد. ناصر جیگرکى از لات‌هاى معروف تهران بود که در قصابخانه تهران کار می کرد. او پس از کودتا به پاس خدماتش به ریاست صنف جگرفروشى برگزیده شد و در دربار به حضور شاه رسید.