پیشخدمت دردسر ساز شاه

متن سندها:
 
گزارش خبر
به: تیمسار فرماندهی گارد شاهنشاهی
از: ساواك
شماره گزارش: 132088/4003
تاریخ گزارش: 24/4/54
موضوع: اكرم حمزه‌ای فرزند عزیزالله
برابر اطلاع واصله نامبرده بالا اغلب در میهمانیها و مجامع بدون مقدمه فعالیتهای خود را بازگو و با لحن مخصوص از خاندان جلیل سلطنت انتقاد و اظهار می‌‌دارد علیرغم همه‌گونه محبتهایی كه به وی می‌شود از روی ناچاری در خدمت ولایتعهد می‌باشد و اضافه می‌نماید هر جا بخواهد برود هواپیمای اختصاصی در اختیار وی قرار می‌دهند لیكن هیچ‌وقت از آن استفاده نمی‌كند زیرا احساس می‌نماید كه آنها از راههای نامشروع تهیه شده است.
ملاحظات: مراتب جهت تحقیق اعلام می‌گردد.
 
شماره: 31ـ486ـ07ـ507/2ــ6
تاریخ: 5/5/54
از: گارد شاهنشاهی (ضداطلاعات. شعبه 2 دایره 6)
به: تیمسار ریاست محترم سازمان اطلاعات و امنیت كشور
موضوع: اكرم حمزه فرزند عزیزالله
بازگشت به اطلاعیه شماره 132088/403 ـ 24/4/54
خانم اكرم حمزه پیشخدمت مدرسه اختصاصی والاحضرت همایون ولایتعهد بوده و شغل و مقام ایشان در حدی نیست كه در اطلاعیه مزبور ذكر شده است. معذالك دستور داده شد در این مورد اقدام لازم معمول دارند.
فرمانده گارد شاهنشاهی ـ سپهبد عبدالعلی بدره‌ای
از طرف سرهنگ  
گارد شاهنشاهی
از: گارد شاهنشاهی ـ ضد اطلاعات (شعبه 2 دایره 6)
به: تیمسار ریاست محترم سازمان اطلاعات و امنیت كشور
شماره: 36ـ486ـ07ـ507/ 6ــ 2
تاریخ: 13/5/1354
موضوع: خانم اكرم حمزه فرزند عزیزالله
پیرو شماره: 31/=ـ 486 ـ 07 ـ 507/ 6 ـ 2 ــ 5/5/54
هنگامی كه مفاد اطلاعیه شماره 132088/403 ـ 24/4/54 صادره از آن سازمان به عرض جناب آقای علم وزیر محترم دربار شاهنشاهی رسید فرمودند:
«این موضوع خیلی دقیق است گارد شاهنشاهی به طور خیلی محرمانه با همكاری سازمان اطلاعات و امنیت كشور پیگیری نمایند تا ببینیم دیگر چه می‌گوید و با چه اشخاصی روابط دارد و با چه كسانی صحبت می‌كند.»
با توجه به مراتب فوق و اینكه گارد شاهنشاهی مراقبت لازم را معمول خواهد داشت مقرر فرمائید در این مورد از طریق آن سازمان نیز اقدامات لازم معمول و نتیجه را اعلام فرمایند.
فرمانده گارد شاهنشاهی ـ سپهبد عبدالعلی بدره‌ای
از طرف سرلشكر مهدی رحیمی