پرویز راجی

منبع: کتاب قصه هاو غصه ها( جلد اول)
بعد از آن چون پرویز راجی مورد توجه اشرف پهلوی قرار گرفت به خدمت در باند او پرداخت و در این راه تا به آن حد پیش رفت که عملاً بصورت زوج غیررسمی اشرف درآمد.
او همچنین مأموریت داشت امور تجارتی بین دو کشور بخصوص خریدهای تسلیحات شاه از لندن را هر چه بیشتر گسترش دهد و هر طور که مصلحت اتقضاء می کند، رجال و وکلای و سردمداران حکومت انگلیس را با روشهائی از قبیل: پرداخت وامهای سنگین، اهدای رشوه های نقدی و جنسی، دعوت به دیدار از ایران، و برگزاری مجالس عیش و نوش مجلل در سفارت ایران، در سلک مبلغین رژیم شاه درآورد
در خرداد ماه سال 1355 متعاقب افتضاحی که «امیر تیمور» سفیر شاه در لندن به شکل باخت کلان در قمار و از دست دادن تمام ثروتش در کازینوهای لندن مرتکب شده بود، شاه با توصیه اشرف و هویدا، پرویز راجی را به سفارت ایران در لندن فرستاد و به او مأموریت داد تا با استفاده از سوابق دوستی خود با محافل گوناگون لندن و بخصوص بهره گیری از هنری که در جذب افراد بلهوس و خوشگذران دارد، روابط مستحکمتری بین دو رژیم سلطنتی ایران و انگلیس برقرار سازد.
 او همچنین مأموریت داشت امور تجارتی بین دو کشور بخصوص خریدهای تسلیحات شاه از لندن را هر چه بیشتر گسترش دهد و هر طور که مصلحت اقتضاء می کند، رجال و وکلا و سردمداران حکومت انگلیس را با روشهائی از قبیل: پرداخت وامهای سنگین، اهدای رشوه های نقدی و جنسی، دعوت به دیدار از ایران، و برگزاری مجالس عیش و نوش مجلل در سفارت ایران، در سلک مبلغین رژیم شاه درآورد. و از همه مهمتر اینکه، راجی می بایست هرچه زودتر راهی برای رفع عطش باج خواهی و کنار آمدن با بعضی سازمانها و مطبوعات ظاهراً مخالف شاه در انگلیس پیدا کند و به هر نحو چه با امتیاز دادن و چه بذل و بخششهای کلان، از نشر و پخش مطالب مضر بحال شاه و رژیمش بکاهد که در این میان کوششهای راجی در جلوگیری از مخالف خوانی های «سازمان عفو بین المللی» نیز شایان توجه بسیار است.
نقش دیگری که به عهده راجی قرار داشت، گردآوری رجال واخورده از رژیم شاه بدور خود و همدردی با ورشکستگان سیاسی ایران در خارج کشور بود، تا از این طریق، هم از شدت مخالف خوانی هایشان بکاهد، و هم از گرایش آنها به سوی محافل ضد رژیم جلوگیری کرده باشد.