عصبانيت شاه از سوال‌هاي جهت‌دار مخبرين اي.بي.سي (سياست فرهنگي شاه- مواضع نسبت به رسانه‌ها- رسانه‌هاي خارجي)

شماره صفحه:248   
چهارشنبه26/6/54:....در اين بين آجودان كشيك به من
شماره صفحه:249    تلفن كرد كه مخبين اي.بي.سي كه براي مصاحبه شرفياب بودند گويا با طرح سوال يا سوالاتي باعث ناراحتي شاهنشاه شده‌اند به طوري كه اتاق مصاحبه را شاهنشاه ترك فرموده‌اند. خيلي باعث تعجب وناراحتي من شد. تعجب از جهت اين كه شاهنشاه خيلي خوددار هستند وهرگز عصباني نمي‌شوند و ناراحتي از جهت عواقب اين عمل. ناچار تلفن عرض كردم و پرسيدم كه چه طور شده؟....فرمودند پدرسوخته‌ها از من سوال مي‌كنند اين راست است كه ساواك...متهمين را با كون برهنه روي آهن سرخ شده مي‌نشاند كه از آن‌ها اقرار بگيرد و از اين قبيل سوالات كه معلوم مي‌شود راهنمايي شده است. اصولا آن‌ها را بيرون كنيد. عرض كردم اطاعت مي‌كنيم ولي بيرونشان نكردم تا ببينم چه خواهم كرد. حالا سعي دارم كه آن‌ها را وادار به عذرخواهي بكنم....