عزيمت شاه از رم به ايران پس از موفقيت كودتاي 28مرداد (زندگي سياسي شاه- بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:296    در هتل اكسلسيور تمام شب را شاه با حال تب انتظار تلگراف زاهدي را مي كشيد و بالاخره صبح تيغ آفتاب جواب رسيد و شاه مي توانست به كشور باز گردد ولي ترجيح مي داد ثريا در رم باقي بماند تا آرامش قطعي حاصل شود. او به سوئيس رفت فردا صبح او را نزد يك جواهر فروش برد و چندين جواهر الماس براي او خريداري كرد در بازگشت به هتل به شاه اعلام كردند كه نظام السلطان خواجه نوري آنجاست و با شرمندگي انتظار مي كشد. شاه مي گويد«از او سوال كنيد چطور پس از رفتار ناشايستش جرات مي كند مرا ببيند؟» كمي بعد خرج هتل را مي پردازد بدون اينكه از چك سفيدي كه مراد اريه كليمي متمول ايراني كه از هوادارانش بود وبه او تسليم كرده بود استفاده كند و كليد اتومبيل شخصي خود را نيز داده بود. روز بعد شاه سوار يك هواپيماي KLM كه آن را اجاره كرده بود شد. براي پيدا كردن يك هواپيما 24ساعت وقت لازم بود زيرا هيچ كمپاني حمل شاه را به تهران كه خطري بود قبول نمي كرد. در هواپيما او در رديف اول قرار گرفت و طرفين او دو روزنامه نگار بودند كه با آن ها صحبت مي كرد كه اخبار را مي گرفتند. روي آسمان يونان به علامت خوشحالي شيشه شامپاني بازكردند. در بغداد سفير ايران با عجله حضور يافت تا تبريك بگويد. شاه هواپيما را  ترك كرد و براي روزنامه نگاران گذاشت با اينكه غمگين بود ويزاهاي آن ها را امضا كرد و براي استراحت به شهر بغداد رفت. فرداي  آن روز لباس هواپيمايي خود را برتن كرد(كه از تهران براي او فرستاده بودند و شخصا هدايت هواپيما را به عهده گرفت و به پايتخت پرواز كرد)
شماره صفحه:297    در ساعت 45/10سه هواپيماي ارتشي گرد فرودگاه  نظامي قلعه مرغي به پرواز درآمدند و به استقبال هواپيماي شاه رفتند. پيش از آن هواپيماي شاه در ساعت11در فرودگاه مهرآباد فرود آمد. هنگام پياده شدن از هواپيما سپهبد دفتري و چندي وزير به پاي شاه افتادند و شاه آن ها را بلند كرد و به طرف زاهدي رفت و با او دست به گردن شد و نسبت به آن هايي كه حاضر بودند اظهار تفقد كرد. در صف اول ارنست پرون ديده مي شد سپس اتومبيل شاه كه ضد گلوله بود به حركت درآمد سپس جيپ هاي ديگر با موتورسواران و كاميون هاي مملو از سربازان به دنبال بودند. ظهر شاه به قصر رسيد.