طرح اجرای ملی شدن نفت

طرح اجرای ملی¬شدن نفت در 9 ماده به شرح ذیل به تصویب مجلسین رسید:
ماده 1. برای ترتیب اجرای قانون 24 و 29 اسفند درباره ملی¬شدن صنعت نفت در سراسر كشور هیئت مختلطی مركب از پنج نفر از نمایندگان مجلس سنا و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب هر یك از مجلسین و وزیر دارایی یا قائم مقام او تشكیل می‌شود.
ماده 2. دولت مكلف است با نظارت هیئت مختلط به صورت فوری از شركت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید كند و چنانچه شركت برای تحویل فوری، با عذر به دولت متعذر شود، دولت می‌تواند تا میزان 125 درصد از عایدات جاری نفت را پس از وضع مخارج بهره¬برداری برای تأمین بدهی احتمالی شركت در بانك ملی ایران یا بانك دیگر با رضایت دو طرف، ودیعه گذارد.
ماده 3. دولت مكلف است با نظارت هیئت مختلط به مطالبات و دعاوی حق دولت و همچنین به دعاوی حق شركت رسیدگی كرده، نظریات خود را به مجلس گزارش دهد و پس از تصویب مجلس به موقع به اجرا گذاشته شود.
ماده 4. چون از تاریخ 129 اسفند كه ملی¬شدن صنعت نفت به تصویب مجلس سنا نیز رسیده است کلیه درآمد نفتی و محصولات نفتی حق مسلم ملت ایران است، دولت مكلف است با نظارت هیئت مختلط به حساب شركت رسیدگی كند و ... .
ماده 5. هیئت مختلط باید هر چه زودتر اساسنامه شركت ملی نفت را كه در آن هیئت عامله و هیئت نظارتی از متخصصان پیش بینی شده باشد، تهیه و برای تصویب به مجلسین پیشنهاد كند.
ماده‌ 6. برای تبدیل متخصصان خارجی به ایرانی، هیئت مختلط مكلف است آیین¬نامه¬ای تدوین كند و طبق آن، عده‌ای مشخص را در هر سال از طریق مسابقه برای فراگرفتن رشته‌های مختلف معلومات و تجربیات مربوط به صنایع نفت به كشورهای خارج اعزام كند و بنا شد كه و پس از تصویب هیئت وزیران، مخارج تحصیل این افراد از عواید نفت پرداخت خواهد شود.
ماده 7. كلیه خریداران محصولات معادن اشتراكی از شركت نفت انگلیس و ایران هر مقدار نفتی را كه اول سال مسیحی 1948 تا 1329،20 مارس 1951 (29 اسفند) از آن شركت سالیانه خریداری كرده‌اند می‌توانند از این به بعد هم به نرخ عادلانه بین¬المللی همان مقدار را سالیانه خریداری كنند و برای مازاد آن مقادیر در صورت تساوی شرایط در خرید، حق تقدم خواهند داشت.
ماده 8. كلّیه پیشنهادهای هیئت مختلط كه برای تصویب مجلس شورای ملی تهیه و تقدیم مجلس خواهد شد به كمیسیون نفت ارجاع می‌شود.
ماده 9. هیئت مختلط باید ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به كار خود خاتمه دهد و گزارش عملیات خود را طبق ماده 8 به مجلس تقدیم كند و در صورتی كه احتیاج به تمدید مدت باشد با ذكر دلایل، تمدید مهلت را درخواست كند