سرتيپ منوچهر هاشمي

سرتيپ منوچهر هاشمي كه سالها بر اداره كل هشتم ساواك (ضدجاسوسي) رياست مي‌كرد، در سال 1298ش. در خوي متولد شد. پس از سپري كردن دوران تحصيلات ابتدايي، در سال 1312 براي ادامه تحصيل راهي تهران شد و در دبيرستان نظام ثبت نام كرد. و در مقطعي با فرزندان رضاشاه هم‌درس بود. از 1318 وارد دانشكده افسري شد و در 1320 با درجه ستوان دومي فارغ‌التحصيل شد. در رسته‌هاي مختلف نظامي در مناطق مختلف كشور فعاليت كرده و اين روند تا ماههاي نخست تأسيس ساواك ادامه داشت. سرتيپ منوچهر هاشمي كه طي ساليان گذشته در ركن 2 ارتش تجاربي در زمينه‌هاي جاسوسي، امنيتي و ضداطلاعات كسب كرده بود، پس از انتقال به ساواك در مناطق حساس و استراتژيكي مشغول به كار شد و از همان آغاز مورد توجه بختيار قرار گرفت و رئيس شعب ساواك در استانها شد. سرتيپ منوچهر هاشمي مورد توجه انگليسيها و مقامات MI6 در ايران بود و پشتكارش در ساواك و اطلاعات و تجارب قابل‌توجهي كه در زمينه‌هاي ضدجاسوسي اندوخته بود، موجب شد تا راه انتصاب او به مديركلي اداره كل هشتم ساواك (ضدجاسوسي) هموار شود. منوچهر هاشمي در آستانه سقوط رژيم پهلوي به خارج از كشور گريخت ودرباره زندگي و كارهايش در ارتش و ساواك كتابي منتشر كرد كه به رغم برخي دفاعيات ساواك، درباره زواياي پيدا و پنهان بسياري از فعاليتهاي اين سازمان اطلاعات قابل‌توجهي ارائه مي‌دهد.