دوره پهلوی اول در استان سمنان

واقعه كشف حجاب

در راستاى تداوم سياست‏هاى استعمارى در جهت تشديد روند وابستگى به دنياى غرب، حكومت رضا شاه به تظاهرات مدرنيسم روى آورد و دربار بى‏حجابى را به درون جامعه برد تا جامعه را به سوى كشف حجاب سوق دهد.
 
با صدور فرمان كشف حجاب در سال 1314، پديده كشف حجاب در استان سمنان مانند ساير مناطق با شدت و حدّت دنبال شد و مأمورين شهربانى تعرض وسيع را به حريم خانواده‏ها آغاز كردند و در كوچه و برزن و خيابان به زور باطوم، چادرها را از سر زنان برگرفتند. از طرف ديگر مبلغين دربارى با حضور در ميان مردم منطقه قصد داشتند كه اين عمل را عادى و بر اساس فقه اسلام جلوه دهند و مراتب سرسپردگى خود را از اين طريق هرچه بيشتر نشان دهند.
 
در همين راستا، سند زير گوياى برخى تلاش‏هاى مذبوحانه در اين زمينه مى‏باشد:

وزارت داخلهمقام منيع رياست وزراء دامت شوكة15/1/1315

حكومت سمناننمره 94

آقاى افتخار الاسلام طباطبايى متجاوز از يك ماه است در سمنان در منابر و مجالس كه براى جشن‏ها منعقد مى‏شده، بيانات سودمند داشته چنانكه كتبا و تلگرافا راپرت شده خاصه عشره عاشورا هم در مساجد و مجامع عمومى منبر رفته در ضمن ذكر مصائب آل محمد صلى‏الله‏عليه‏و‏آله حرفهاى مؤثر خوبى زده و مراتب شاه پرستى به كمال رسانيده. به راستى حوزه سمنان را اين عالم روحانى كاملاً به اصلاحات درخشان فعلى متوجه، بلكه روح شاه پرستى را در جامعه‏ايى با بيانات عالمانه خود تزييد نموده. از اين رو استدعا دارم پاداش و جبران زحمات و خدمات معزى اليه را هر طورى كه مقتضى دانند انجام و مرحمت فرماييد.
 
حكومت و شهردار سمنانمهر و امضاء

مهر اداره كابينه رياست وزراء ـ به تاريخ 30/1/15

وليكن با تمامى اين تمهيدات مقاومت مردمى در برابر قانون كشف حجاب ادامه داشت كه در اين زمينه به يك سند توجه مى‏كنيم:
 
وزارت داخله18/3/1315

حكومت و شهردارى سمناننمره 1445

(حكومت سمنان به رياست وزرأ 18 خرداد 1315)

مقام منيع رياست وزرأ عظام دامت شوكته امريه مبارك نمره 2790ـ11/3/15 زيارت و احتراما به عرض موضوع اين كه بانوان در معابر با چارقد و غيره عبور و مرور مى‏نمايند و ادامه اين گونه وضعيت مطلوب نيست قبلاً در اين باب كاملاً اقدامات مفيد و مؤثرى از طرف حكومت به عمل آمده و مكرر هم در اين موضوع دستورات لازمه به شهربانى داده شده و در طى اين چند روزه قريب دويست عدد چارقد و شال از بانوان گرفته شده و به طرز جالب توجهى اين اقدام پيشرفت نموده و مجددا دستور مؤكدى در اين خصوص به شهربانى داده شده واقدام سريعى به عمل آمده كه اين رويه متروك و به طور كل احدى از بانوان نبايد با چارقد و شال در معابر ديده شود اداره شهربانى نهايت جديت را مى‏نمايد فعلاً به هيچ وجه زن با چارقد و شال گردن ديده نمى‏شود.
 
اعدل ركنى (مهر): حكومت سمنان

اين مقاومت تا سال 1320 و سقوط حكومت رضاخان ادامه داشت.