دو سند از روزهاي پاياني نهضت جنگل

چکيده: درپژوهش هايي که نگارنده در دست انجام دارد به تعدادي نگاتيو از اسناد تاريخي دست يافت که براي حفظ ونگهداري آنها تحويل سازمان اسناد ملي ايران شعبه شمال غرب کشور ـ تبريز ـ گرديد. در آن سازمان نگاتيوها چاپ گرديد، در ميان اين اسناد دو سند با امضاي رضاخان به روزهاي پاياني نهضت جنگل و شهادت ميرزا کوچک خان مربوط مي شود به جهت اهميتي که اين دو سند داشت جهت ملاحظه پژوهشگران بازنويسي و انتشار مي يابد اميد است مورد استفاده اهل تحقيق قرار گيرد .[سند شماره يک ]
[نامه رضاخان به محمد قلي خان مير پنج]

آقاي محمد قلي خان مير پنج
براي ديدن شما و صاحب منصبان رشيد شما که الحق خدمت خودشان را تا به امروز خوب انجام دادند تا (جمعه بازار) آمدم ولي چون مسافرتي در پيش است و خودم هم حال نداشتم بر مي گردم ولي تشکيلات و حکمي که چاپ خواهد شد به شما لفاً فرستم اميدوارم شما و صاحب منصبان و افرادي که در تحت فرمان شما هستند بيش از پيش خدمات خودشان موافق ميل من انجام دهند و انتظار دارم حرکات اردو طوري بشود که متمردين جان به در نبرند در مقابل صولت دليرانه اردو کاملاً مضمحمل و پامال شوند به تمام افراد اردو سلام مرا برسانيدتاکيداً به شما مي نويسم شاه مرادخان بايد بيشتر مورد توجه شما بشوند مخصوصاً سلام مرا برسانيد .

هيچ قسمت او را فراموش نخواهم کرد در حق اشخاص که شما در خواست بدهيد . فوري قبول خواهد شد به زخمي ها تماماً انعام داده شد هر نوعي که لازم است بايد به افراد قسمت بشود.[امضا][سندشماره ]

[دستور رضاخان به محمد قلي خان مير پنج جهت سرکوبي قواي جنگلي به هر نحو ممکن ]

[شير و خورشيد ايستاده با شمشير] تاريخ 10 برج عقرب تخاقومي
ديويزيون قزاق
اعليحضرت قوشوکت اقدس همايوني شاهنشاهي ضميمه :ندارد

اداره : ارکان حرب

قسمت :کابينه خيلي فوري

نمره:137

جناب محمد قلي خان ميرپنج رئيس کل قواي قزاق

نظر به اينکه ممکن است دشمن تمام قواي خود را بطرف ماسوله متمرکز داده وقواي سرهنگ شيخيلنسکي را در فشار قرار داده باشند لهذا لازم است شما حتماً به آن طرف قوائي فرستاده و يک قسمت از دشمن را متوجه به خود نمائيد که نتوانند به قواي ماسوله فشار وارد بياورند و حتماً با قواي سرهنگ شيخيلنسکي ارتباط پيدا کرده از وضعيت آنهامستحضر شويد .

و نيز از قرار راپرتهاي واصله دستجات مسلح دشمن در جنگهاي پراکنده و متفرق هستند لازم است شما اردوهاي صد نفري به اطراف فرستاده تمام آن نواحي را از وجود دشمن پاک کنيد و سعي نمائيد محل و مأواي ميرزا کوچک را معلوم نمائيد که خود مشاراليه يا کشته يا زنده دستگير گردد.

در هر حال اين نکته را در نظر داشته باشيد که ما بايد تمام نفرات مسلح دشمن را يا دستگيريا معدوم نمائيم که غائله گيلان خاتمه يافته و قلع ماده فساد از اين صفحه بشود . [امضاء]