خاطره‏ای‏ از مأموریت‏ ترکیه

ملت همسایه ما ترکیه بداشتن تعصب‏ و غیرت ملی مشهور است و این تعصب که‏ ناشی از علائق وطنخواهی و احساسات شدید ملی می‏باشد گاهی بحد افراط و تا مرحله‏ غرور تجلی می‏کند.

این‏جانب ضمن مأموریتهای که بر عهده داشتیم مظاهر این جمعیت ملی را بارها بچشم دیده‏ام و خاطره زیر یکی از آنهاست.

اواخر مهرماه 1341 دومین کنفرانس‏ مبارزه با مواد مخدر در کادر پیمان سنتو در آنکارا تشکیل شد و کارگردانی کنفرانس با دولت آمریکا بود.

نمایندگان دولتهای ایران،پاکستان‏ و ترکیه بعنوان اعضاء اصلی پیمان و کارشناسان‏ دولتهای انگلستان و آمریکا بعنوان ناظر در کنفرانس شرکت داشتند.

این‏جانب باتفاق نمایندگان وزارت‏ بهداری-وزارت امور خارجه-ژاندارمری‏ کل و شهربانی کل کشور هیئت نمایندگان‏ ایران را تشکیل میدادیم.

روز اول که کنفرانس گشایش یافت‏ طبق معمول به خوشامدگوئی و معرفی‏ نمایندگان و انتخاب رئیس برگذار شد و بروش متعارف در مجامع مشابه رئیس‏ نمایندگی ترکیه که کشور میزبان بود به‏ ریاست کنفرانس انتخاب گردید.

در جلسه بعد که روز دوم تشکیل شد طبق دستور جلسات نمایندگان دولتها گزارش‏ مشروح اقداماتی را که در فاصله کنفرانس- های اول و دوم در قسمت مبارزه با مواد مخدر از طرف دولتهای متبوع آنان بعمل‏ آمده بود بتفصیل گزارش دادند،از جمله‏ آمار معتادان-تعداد بیمارستانهائی که‏ برای معالجه معتادان اختصاص یافته-تعداد بیمارانی که بستری شده و یا بصورت سرپائی‏ تحت درمان قرار گرفته‏اند-همچنین

خاطرات وحید » شماره 11 (صفحه 31)
--------------------------------------------------------------------------------

معتادانی که با مراقبت دولت‏ها معالجه‏ شده و ترک اعتیاد نموده‏اند-هزینه‏هائی‏ که در این قسمت از جانب دولتها بمصرف‏ رسیده و اعتباراتی که برای مبارزه با مواد مخدر اختصاص یافته است-تدابیری که‏ دولتها با وضع قوانین و تشدید مجازات‏ مرتکبین باستعمال و خرید و فروش مواد مخدر بکار برده‏اند-مقدار قاچاق‏های کشف شده‏ بتفکیک انواع مواد مخدر-تعداد محکومین‏ در دادگاهها و میزان محکومیت آنان- و نیز اقداماتی که سه دولت هم پیمان برای‏ همکاری در این زمینه بعمل آورده‏اند با استناد بمدارک و آمارهای رسمی بکنفرانس عرضه‏ شد.

گزارش دولتهای ایران و ترکیه در این قسمت بالنسبه روشن و کامل بنظر رسید ولی‏ گزارش هیئت نمایندگی پاکستان فاقد بعضی اطلاعات و آمارهای لازم بود از جمله‏ آمار معتادان و تعداد قاچاقهای ضبطی را اصلا صورت نداده بودند.

بعد از قرائت گزارش هیئت‏ها آقای‏ ماکدونالد سفیر آمریکا در ترکیه که ریاست‏ هیئت نمایندگی دولت مزبور را بعهده داشته‏ و باتفاق مشاوران و کارشناسان امریکائی در جلسه حضور بهمرسانیده بود اجازه صحبت‏ خواسته ضمن یادآوری نقائصی که در گزارش‏ نمایندگی پاکستان مشهود بود اطلاعاتی از هیئت پاکستانی بصورت سئوال و جواب در خواست کرد مثلا پرسید که در پاکستان‏ تعداد معتادان چند نفر است؟رئیس هیئت‏ پاکستانی اظهار بی‏اطلاعی کرد.نماینده‏ امریکا تعداد بیمارستانهائی را که بمعالجه‏ بیماران اختصاص یافته است استعلام نمود نماینده پاکستان تعداد تقریبی بیان کرد بار دیگر نماینده امریکا درباره قاچاقهای مکشوفه‏ سئوال نمود.نماینده پاکستان پاسخی در حدود اطلاعات شخصی خود داد و این مکالمات‏ بصورت پرسش و پاسخ تکرار شد.

در این موقع که ادامه سئوال و جواب‏ بین نمایندگان امریکا و پاکستان بوضع خسته‏ کننده‏ای درآمده بود رئیس کنفرانس با قیافه‏ای ناراضی زنگ را بصدا درآورده خطاب‏ بنمایندگی دولت امریکا چنین گفت:

-آقای نماینده محترم دولت امریکا! بس کنید!اینجا جلسه رسمی کنفرانس است‏ و محکمه بازپرسی نیست که نماینده دولت‏ پاکستان را سئوال پیچ کرده‏اید؟!

مترجم بیانات رئیس را که بزبان‏ ترکی ادا شده بود بانگلیسی ترجمه کرد..

(در اینجا باید یادآوری شود که‏ مأمورین دولت ترکیه در اکثر کنفرانس‏ها و مجامع بین المللی عمدا بزبان رسمی‏ خودشان تکلم می‏کنند و در این کنفرانس‏ هم با آنکه بعدا معلوم شد که رئیس کنفرانس‏ بزبانهای انگلیسی و فرانسه تسلط دارد معهذا بزبان ترکی مکالمه مینمود و مترجم بیانات‏ او را بزبان انگلیسی و اظهارات سایرین را که به انگلیسی یا فرانسه ادا میشد بزبان‏ ترکی ترجمه می‏کرد)

...سفیر آمریکا در جواب اظهار نمود که چون گزارش نمایندگی پاکستان‏ فاقد بعضی مطالب ضروری است ایشان برای‏ تکمیل اطلاعات خود ناگزیر بطرح این‏ سئوالات میباشد.

رئیس پاسخ داد که:-برای تکمیل‏ اطلاعات خودتان بهتر بود قبلا پرسشنامه‏ لازم تهیه و برای دولت‏ها میفرستادید و سئوالاتی که ضروری تشخیص میشد در آن‏ پرسشنامه مطرح و جواب دولتها را میگرفتید بقیه در صفحه 114