خاطره شاه از راسم تاجگذاري رضاخان و ولايتعهدي خويش (دوران ولايتعهدي)

شماره صفحه:83
جالب ترين خاطره دوران طفوليت من روزي است كه پدرم با مراسم بسيار با شكوهي به عنوان رضا شاه پهلوي تاج شاهنشاهي بر سر نهاد و من نيز به ولايتعهد برگزيده شدم. مراسم مجلل و بي نظير تاجگذاري در تالار قصر گلستان و تخت طاووس با شكوه و تشريفات باستاني انجام گرفت و ابهت و عظمت آن منظره در من كه در آن ايام شش سال بيش نداشتم تاثيري شگرف داشت.