تكيه مادر شاهزاده

از آثار تاريخي تخت فولاد اصفهان، تكيه اي است كه در وسط آن بقعه زيبايي قرار دارد و در آن بقعه چندين سنگ مرمر نفيس با خطوط عالي است كه بر روي آرامگاه چند تن از علما و فضلا و بزرگان نصب شده است. در وسط آن بقعه قبري موسوم به مادر شاهزاده قرار دارد. نام صاحب آرامگاه مريم و ظاهراً دايه سلطان محمد ميرزا سيف الدوله پسر فتحعلي شاه قاجار حاكم اصفهان بود. به نظر مي آيد اصل بناي تكيه و سبك و ساختمان آن از عهد صفوي است، ولي شهرت آن به نام تكيه مادر شاهزاده از آن رو است كه وي موجبات تعمير و تزئين اين تكيه و ساختمان بقعه وسط را فراهم نموده بود. از مدفونين مشهور در اين بقعه شيخ محمدتقي از علماي بزرگ و معروف آن عصر در اصفهان، كه در سال 1248ھ.ق فوت كرده، و چند تن ديگر از علماي آن زمان مي باشد. تكيه مادر شاهزاده واقع در شمال تكيه آقا حسين خوانساري و به آن وصل است. در جانب شرقي تكيه آقا حسين خوانساري، بقعه آقا محمد بيدآبادي قرار دارد.
 
نكته جالب، موقوفات وسيعي است كه در اين تكيه براي امور خيريه و صرف هزينه هاي خود داشته است.