تاريخچه دانشگاه شيراز

    دانشگاه شيراز در سال 1325 با تأسيس آموزشكده بهداشت بنیان گذاری گردید كه هدف آن تربيت متخصصين در علوم پزشكي در طول یک دوره 4 ساله درسي بود . در سال 1328 اين آموزشكده به دانشكده پزشكي و در سال 1332 آموزشكده بهياري نمازي، در سال 1334 دانشكده هاي كشاورزي و هنر و علوم راه­اندازي شدند. دانشگاه شيراز كه پيش از انقلاب اسلامي دانشگاه پهلوي نام داشت، در سال 1333 با دانشكده­هاي مهندسي و دامپزشكي تشكيل شد. ديگر دانشکده هایی که به تدریج به آن افزوده شدند، دندانپزشكي در سال 1348، آموزشكده الكترونيك در 1348 و دانشكده هاي حقوق و علوم تربيتي در سال 1349 بودند.

     دانشگاه شيراز با پيشينه بيش از نيم قرن، يكي از بزرگترين و مهمترین دانشگاه هاي کشور است كه قطب پژوهشي كشور نیز به شمار مي آيد. 553 عضو هيأت علمي و بيش از 15000 دانشجو دارد. در اين دانشگاه 3 رشته كارداني،79رشته كارشناسي، 118 رشته كارشناسي ارشد و 72  رشته دكتراي تخصصي ارائه مي شود. به عنوان یک دانشگاه جامع، دانشگاه شيراز مسووليت تربيت اعضاي هيأت علمي كارآمد براي مراكز پژوهشي و آموزش عالي در کشور را بر عهده دارد. اكنون دانشگاه شيراز در بردارنده 14 دانشكده  و يك مركز آموزش عالي مي باشد و چند دانشکده نیز در آينده نزديك راه اندازي مي شود.

 

دانشكده ها و واحدهای دانشگاه شیراز :


1- ادبيات و علوم انساني

2- اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي

3- آموزشهای الکترونیکی

4- حقوق و علوم سياسي

5- دامپزشكي

6- علوم

7- علوم تربيتي و روانشناسي

8- كشاورزي

9- كشاورزي و منابع طبيعي داراب

10- مهندسي

11- مهندسي برق و كامپيوتر

12- مهندسي شيمي، نفت و گاز

13- مركز آموزش عالي كازرون

14- واحد بين المللي در جزيره قشم

15- هنر و معماري

16- دانشكده منابع طبيعي و علوم محيطي  (در دست ساخت)

 اسامي رؤساي دانشگاه شيراز از زمان تآسيس تا كنون


 1- دكتر ذبيح قربان                           1340 -1334

2- دكتر لطفعلي صورتگر                     1343-1341

3- اسدالله علم                                 1347-1343

4- دكتر حسن نهاوندي                       1350-1347

5- دكتر فرهنگ مهر                            1357-1350

6- دكتر هوشنگ مهريار                      1359-1358

7- دكتر حسن ظهور                           1360-1359

8- دكتر مصطفي معين                       1362-1360

9- دكتر محمدرضا فرتوك زاده                1363-1362

10- دكتر محمدرضا ملك زاده                1366-1363

11- دكتر عبدالحميد رياضي                 1368-1366

12- دكتر سيدرضا قاضي                     1371-1368

13- دكتر غلامحسين زماني                1375-1371

14- دكتر محمدمهدي عليشاهي          1376-1375

15-دكتر محمود مصطفوي                    1380-1376

16- دكتر مجيد ارشاد                          1384-1380

17-دكتر محمدصادقي                        1388- 1384

18-دكتر محمد مؤذنی                     1390 - 1388