بررسی چند سند از مجموعه اسناد کابینه کودتا

کودتای سوم حوت 1299 از رویدادهای با اهمیتی در تاریخ معاصر ایران‏ به‏شمار می‏آید که باید از جنبه‏های گونانگون‏ مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.در مورد چگونگی شکل‏گیری کودتا و نقش دولتهای‏ بیگانه در پیدایش آن،سخنان بسیاری رفته‏ و هنوز هم به نظر می‏رسد که باید بیشتر مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد.همچنین‏ زندگینامه‏های دو عامل سرشناس کودتا یعنی رضا خان میرپنج و سید ضیاء الدین‏ طباطبایی،بارها در ایران و به زبان پارسی‏ به چاپ رسیده است.البته جای تعجب‏ نیست اگر دربارهء رضا خان میرپنج‏[رضا شاه‏ بعد]اسناد و مدارک و شرح احوال بیشتری‏ به چاپ رسیده باشد.به نظر می‏رسد که‏ برای تجزیه و تحلیل تاریخی این رویداد معاصر،واجب باشد که اسناد و مدارک‏ دولت کودتا نیز مورد بررسی پژوهشگران‏ قرار گیرد.ازاینرو نگارنده که حدود سیصد برگ از اسناد کابینهء مزبور را در اختیار دارد، ضمن موضوع‏بندی کلیهء اسناد،چند سند مهم این مجموعه را نیز به علاقه‏مندان‏ معرفی می‏نماید.
مجموعهء این اسناد را می‏توان به هشت‏ موضوع اساسی بخش کرد:
-بخش نخست:اسناد مربوط به گرفتار شدگان سیاسی.
-بخش دوم:اسناد مربوط به‏ مطبوعات سراسر کشور.
-بخش سوم:اسناد مربوط به لغو قرارداد 1919 ایران و انگلیس.
-بخش چهارم:اسناد مربوط به انحلال‏ پلیس جنوب.
-بخش پنجم:مصوبات هیأت دولت.
-بخش ششم:اسناد مربوط به خلع‏ سلاح عمومی.
-بخش هفتم:اعلامیه‏های صادره‏ دولت کودتا.
-بخش هشتم:اسناد مربوط به‏ وضعیت اقلیتهای دینی در دولت کودتا.
لازم به یادآوری است که دسته‏ای از این‏ اسناد در آرشیو سازمان اسناد ملی ایران‏ نگهداری می‏شود که نشانی آنها در پایان این‏ نوشتار آورده شده است.
بخش نخست:
بخش نخست این مجموعه که در حدود هفتاد برگ سند است،اختصاص دارد به‏ نامه‏های دستگیری،آزادی،شفاعت،توصیه‏ و ضمانت که به نام افراد گوناگونی از مراجع‏ مختلف صادر شده است،یا بالعکس.در این بخش،از سندهای مربوط به‏ سیاستمدارانی سرشناس مانند:
مستشار الدوله،نصرت الدولهء فیروز، قوام السلطنه،سالار فاتح،مشار الدوله و غیره گرفته تا اسنادی از چهره‏هایی گمنام‏ همچون بقال و نانوا و...وجود دارد که به‏ نوعی دچار گرفتاری سیاسی شده‏اند.از بهترین استاد این بخش می‏توان توصیه‏نامهء میرزا علی اکبرخان دهخدا را که خطاب به‏ رئیس دولت کودتا نگاشته،نام برد.او در این نامه خواستار آزادی برادرش میرزا یحیی‏خان شده که چندی هم رئیس مالیهء قزوین بوده است.این نامهء به خط و امضای‏ خود مرحوم استاد علی اکبر دهخدا می‏باشد.از موضوعات مهم این بخش، چندین سند مربوط به مستشار الدوله است‏ که از آنها بخوبی می‏توان به درگیری و اختلاف بین رضا خان و سید ضیاء الدین از همان اوایل پیروزی کودتا پی برد. اولین نامه،تاریخ 26 حوت‏[اسفند]1299 را دارد که به مهر و امضای سید ضیاء و خطاب به تشکیلات حکومت نظامی، چنین نوشته شده است:
[سند شماره 1]
حکومت نظامی طهران
لازم است مقرر دارید قزاقهایی که در خانهء آقای مستشار الدوله هستند از آن‏جا رفته معترض ایشان و خانواده‏شان نبوده و چون قصد دارند به شمیران تشریف ببرند یک دو نفر قزاق یا ژاندارم به خدمت‏ ایشان بگماید.
سید ضیاء الدین طباطبایی
[مهر و امضا]
کلنل کاظم‏خان حاکم نظامی تهران در همان روز،نامهء شمارهء 3931 را برای‏ رضا خان فرمانده دیویزیون قراق نوشته و دستور رئیس الوزرا را به او منعکس نموده‏ است:
[سند شماره 2]
مقام محترم ریاست دیویزیون قزاق‏ اعلیحضرت همایونی و فرمانده کل قوا دام‏ اقباله سواد دستخط نمره()حضرت‏ اشرف اعظم آقای رئیس الوزرا دامت‏ عظمته نسبت به آقای مستشار الدوله برای‏ استحضار خاطر مبارک لفا تقدیم می‏گردد، مقرر فرمایید دو نفر قزاق معین نمایند که‏ در معیت آقای مستشار الدوله به شمیران‏ بروند و در خدمت ایشان باشند.
اما رضا خان میرپنج فرمانده قزاق در اسخ به دستور رئیس الوزرا،بعد از سه روز نامهء تندی به این شرح به حکومت نظامی‏ می‏فرستد:
[سند شماره 3]
حکومت محترم نظامی
در جواب مراسلهء نمره 3931 اظهار می‏دارد که از مأمورین دربخانه آقای‏ مستشار الدوله اطلاعی نداشته و قزاقی هم‏ برای خدمت معزی الیه به شمیران فرستاده‏ نخواهد شد.
رئیس دیویزیون قزاق اعلیحضرت‏ اقدس همایونی و فرمانده کل قوای نظامی
رضا
[مهر و امضا]
بخش دوم:
همان‏طور که همگان می‏دانند،در همان‏ روز کودتا طبق مادهء چهارم اعلامیه منتشر شده رضا خان رئیس دیویزیون قزاق، فعالیت کلیهء روزنامه‏ها و مطبوعات تعطیل‏ اعلام شد.اسناد این بخش،عموما دستور توقیف،اجازهء فعالیت،تقاضاهای مدیران‏ جراید و توصیه‏نامه‏های گوناگون را در بر دارد.بیست سند از این بخش طی مقاله‏ای‏ به نام«بیست سند منتشر نشده از دورهء خاموشی مطبوعات»در شمارهء قبلی‏ گنجینهء اسناد(سال سوم-دفتر چهارم- زمستان 1372،ص 71)توسط این جانب‏ به چاپ رسیده است.اینک نیز سند اجازهء تأسیس جریدهء هفتگی«قرن بیستم»که از سوی رئیس الوزرای کودتا به میرزادهء عشقی‏ داده شده معرفی می‏گردد:
[سند شماره 4]
ریاست وزرا نمره 1136 به تاریخ 24 برج حمل 1339 وزارت جلیلهء معارف و اوقاف
به آقای میرزادهء عشقی اجازهء طبع و نشر یک جریدهء هفتگی،مصور،اجتماعی، سیاسی،ادبی،اخلاقی به نام قرن بیستم‏ داده شده است.بدیهی است از طرف آن‏ وزارت جلیله امتیاز روزنامهء مزبور به‏ ایشان داده خواهد شد که شروع به انتشار آن نمایند.
[مهر و امضا]
بخش سوم:
در این بخش اسناد مربوط به لغو قرارداد 1919 ایران و انگلیس موضوع‏بندی شده‏ است.نامهء زیر که به خط و امضای مشیر معظم وزیر پست و تلگراف کابینهء سید ضیاء الدین است،جهت معرفی ارائه‏ می‏گردد:
[سند شماره 5]
در جلسهء 13 حوت پیچی ئیل 1299 به اتفاق آراء هیئت وزراء تصویب و تصمیم نمودند معاهدهء 9 ماه اوت 1919 الغاء گردد و وزارت امور خارجه به‏ سفارت انگلیس اطلاع دهد.
مشیر معظم
[امضا]
بخش چهارم:
در این بخش اسناد مذاکرات انحلال‏ پلیس جنوب موضوع‏بندی شده است. جالبترین اسناد این بخش،گزارش کلنل‏ فریزر به رئیس الوزرا دربارهء تشکیلات پلیس‏ جنوب است.از مهمترین اسناد مزبور یکی‏ هم صورت‏جلسهء هیأت دولت در سوم‏ فروردین ماه 1300 خورشیدی است که‏ مشیر معظم آن را تنظیم و امضا نموده است. از مطالعهء این سند درمی‏یابیم که ابتدا دولت انگلیس تصمیم گرفته است که‏ تشکیلات پلیس جنوب را منحل نماید:
[سند شماره 6]
ریاست وزراء در جلسهء سوم حمل تخاقوی‏ئیل 1300
نظر به این که دولت انگلیس مصمم‏ شده است تشکیلات تأمینیه موسوم به‏ پلیس جنوب ایران را که از چند سال به‏ این طرف در ایلات فارس و کرمان‏ تأسیس نموده،منحل نماید و نظر به این‏که‏ لزوم استقرار امنیت در نقاط مختلفهء مملکت ازدیاد قوای ژاندارمری دولتی را قویا ایجاب می‏کند و نظر به این‏که اگر قوای مزبوره منحل گردداز طرفی افراد آن‏ که تمام اشخاص کارآزمودهء جنگی باشد بی‏کار و از طرف دیگر رشتهء انتظامات چند ایالت مهمهء مملکت متلاشی خواهد گشت‏ و در آتیه با صرف میلیونها و مدتی وقت‏ ممکن است امنیت و آسایش را اعاده داد و برای جلوگیری از انحلال آن،مذاکرات و اقداماتی قبلا از طرف حضرت آقای‏ رئیس الوزراء شده و در جلسات سابق‏ هیئت وزراء هم مذاکره در اطراف این مسأله شده بود،اینک هیئت وزراء به اتفاق‏ آراء تصویب نمودند که با دولت انگلیس‏ مذاکرات لازمه به عمل آید تا تشکیلات‏ تأمینیهء مزبورهء فوق با مهمات آن به دولت‏ علیهء ایران منتقل گردد و صاحب منصبان‏ انگلیسی و هندی آن از خدمت خارج و تشکیلات آتیهء این قوه مطابق تشکیلات‏ ژاندارمری دولتی و دستور العمل دولت‏ علیه‏[؟]شود.مقرر شد این تصمیم دولت‏ علیه را وزارت امور خارجه در ضمن‏ مراسله‏[ای‏]به سفارت انگلیس اطلاع‏ دهد.
مشیر معظم
بخش پنجم:
این بخش شامل اسناد مصوبات هیأت‏ دولت است که در انتهای اوراق،امضای‏ اعضای هیأت دولت به چشم می‏خورد. برای نمونه سند زیر معرفی می‏گردد:
[سند شماره 7]
هیئت وزراء نمره 12943 به تاریخ 30 برج حوت 1339
در جلسهء 22 حوت پیچی‏ئیل 1299 هیئت وزرا قرار شد کمیسیونی مرکب از آقایان مفصلهء ذیل تشکیل یابد که در تحت‏ ریاست آقای منصور السلطنه قوانین راجع‏ به عدلیه را ترتیب دهند تا پس از آن‏که از روی دقت قوانین مزبوره حاضر شد به‏ هیئت وزرا پیشنهاد و تنفیذ گردد.
آقای منصور السلطنه
آقای زکاء الملک
آقای حاج سید نصر الله
آقای میرزا محمد قمی
آقای شیخ محمد بروجردی
آقای میرزا علی قمی
آقای شریعت‏زاده
[امضای سید ضیاء و شش وزیر دیگر]
بخش ششم:
دولت کودتا از همان روزهای اول‏ استقرار،اقدام به خلع سلاح عمومی نمود. اسنادی چند در این موضوع وجود دارد که‏ مهمترین آن اعلامیه‏ایست منتشرشده به‏ تاریخ یازدهم اسفند 1299 برای عموم‏ مردم.به دنبال این اعلان عمومی،از طرف‏ صنف اسلحه‏فروش تهران شکایتهای‏ بسیاری به هیأت دولت رسید،تا سرانجام‏ قرار شد که دولت در ازای ضبط هر قبضه‏ اسلحه،مبلغی ماهانه به اعضای صنف‏ اسلحه‏فروش پرداخت نماید.اینک متن‏ اعلامیهء خلع سلاح عمومی:
[سند شماره 8]
اعلان‏ بر حسب امر و اشاره بندگان حضرت‏ مستطاب اشرف آقای رئیس الوزراء دامت‏ شوکته برای اطلاع عامه به نشر این اعلان‏ اقدام و به عموم اهالی دار الخلافه مواد چهارگانهء ذیل اخطار و اعلام می‏گردد:
مادهء اول-نظر به این‏که حکومت‏ نظامی در شهر دار الخلافه حکم‏فرماست، به استثنای طبقات نظامی،عموم صاحبان‏ اسلحه از اسلحه‏فروش و غیره مکلفند که‏ اسلحهء موجوده در حجرات و امکنه و منازل خود را به انضمام فشنگ بدون فوت‏ وقت به کمیساریای محلی خود تسلیم و قبض چاپی که تهیه شده است دریافت‏ نمایند.
مادهء دویم-6 روز بعد از نشر این‏ اعلان کلیهء اسلحه‏های موجوده که قبلا به‏ کمیساریای محلی تسلیم نگشته باشد بدون‏ دادن قبض اخذ و ضبط دولت علیه خواهد شد.
مادهء سوم-هرگاه یک ده روز از تاریخ‏ نشر این اعلان بگذرد و صاحبان اسلحه در اجرای مواد این اعلان خودداری و تخلف‏ نموده باشند علاوه‏بر اخذ و ضبط اسلحه، مرتکب به مجازاتهای سخت حتی ممکن‏ است محکوم به اعدام شود.
مادهء چهارم-به مأمورین نظمیه و قوای تأمینیه حق داده شده و می‏توانند در هر موقع امکنه و منازلی را که مورد سوء ظن‏ واقع شود،ورود و تفتیش نمایند.
تبصره-تفنگهای ساچمه‏زنی و شکاری‏ از مواد فوق مستثنی و برای حمل آن باید در این فاصله از ادارهء نظمیه جواز تحصیل‏ نمایند.
یازدهم حوت پیچی‏ئیل 1339
رئیس کل تشکیلات نظمیه و حاکم‏ نظامی شهر طهران مأمور اجرای مواد فوق‏ هستند[حاشیه:در حاشیه ماده‏ای با شمارهء 2 افزوده شده که پس از آن کلیهء شماره‏ها تغییر کرده است.]
2-در قبض‏[؟]و نوع تفنگ و مقدار فشنگ تصریح خواهد شد.
بخش هفتم:
در بخش هفتم مجموعه اسناد،چند اعلامیه از دولت کودتا گردآوری شده است. مشهورترین این اعلامیه‏ها،اعلامیهء معروف‏ رضا خان میرپنج است با عنوان«حکم‏ می‏کنم»که در روز کودتا چاپ و بر دیوارهای شهر تهران نصب شد.اینک متن‏ آن اعلامیه:
[سند شماره 9]
[علامت شیر و خورشید]
حکم می‏کند:
مادهء اول-تمام اهالی شهر طهران باید ساکت و مطیع احکام نظامی باشند.
مادهء دوم-حکومت نظامی در شهر برقرار و از ساعت هشت بعداز ظهر غیر از افراد نظامی و پلیس مأمور انتظامات شهر کسی نباید در معابر عبور نماید.
مادهء سوم-کسانی که از طرف قوای‏ نظامی و پلیس مظنون به مخل آسایش و انتظامات واقع شوند فورا جلب و مجازات‏ سخت خواهند شد.
مادهء چهارم-تمام روزنامجات- اوراق مطبوعه تا موقع تشکیل دولت به‏ کلی موقوف و بر حسب حکم و اجازه که‏ بعد داده خواهد شد باید منتشر شوند.
مادهء پنجم-اجتماعات در منازل و نقاط مختلفه به کلی موقوف،در معابر هم‏ اگر بیش از سه نفر گرد هم باشند با قوهء قهریه متفرق خواهند شد.
مادهء ششم-تمام مغازه‏های شراب و عرق‏فروشی،تئاتر و سینما توگرافها و کلوپهای قمار باید بسته شود و هر مست‏ دیده شود به محکمه نظامی جلب خواهد شد.
مادهء هفتم-تا زمان تشکیل دولت تمام‏ ادارات و دوایر دولتی غیر از ادارهء ارزاق‏ تعطیل خواهد بود.پستخانه،تلفونخانه و تلگرافخانه هم مطیع این حکم خواهند بود.
مادهء هشتم-کسانی که در اطاعت از مواد فوق خودداری نمایند به محکمه‏ نظامی جلب و به سختترین مجازاتها خواهند رسید.
مادهء نهم-کاظم‏خان به سمت کماندانی‏ شهر انتخاب و معین می‏شود و مأمور اجرای مواد فوق خواهد بود.
رئیس دیویزیون قزاق اعلیحضرت‏ اقدس شهریاری و فرماندهء کل قوا (رضا)
بخش هشتم:
اعلام حکومت نظامی از سوی دولت‏ کودتا،فعالیت مذهبی اقلیتهای دینی ایران‏ را نیز دچار اختلال کرد.در این بخش اسناد بسیاری وجود دارد که نمایندگان اقلیتهای‏ دینی از حکومت نظامی،خواستار صدور مجوز جهت گردهمایی و انجام فرایض‏ مذهبی خود شده‏اند.به دو سند زیر توجه‏ شود:
[سند شماره 10]
متولیان نمازخانه‏های ارامنه طهران‏ به تاریخ 27 برج حمل 1300 مطابق ماه آوریل 1921
مقام محترم کماندان حکومت نظامی‏ طهران دام اقباله
خاطر محترم را مستحضر می‏دارد که‏ بر حسب معمول و آداب مذهبی ارامنه همه‏ ساله مراسم تعزیت و سوگواری قتل‏ حضرت مسیح‏[را]به عمل می‏آورند. بنابراین در شب جمعه 9 برج ثور سه‏ ساعت از شب گذشته تا مقارن صبح عموم‏ ارامنه باید به نمازخانه رفته رسوم مذهبی‏ خود را به انجام برسانند.لهذا متمنی است‏ کتبا اجازه فرمایند اعلانی در این خصوص‏ به زبان ارمنی منتشر نماییم که عموم ارامنه‏ بتوانند آزادانه در آن شب مذکور به‏ نمازخانه‏های دروازه قزوین و دروازه شاه‏ عبد العظیم رفته رسوم مذهبی خود را به جا بیاورند و ضمنا به عموم کمیساریا و مأمورین نظم شهر و پلیس و قزاق قدغن‏ فرمایید که در آن شب ممانعت و مزاحمت‏ از عبور و مرور ارامنه در شهر ننمایند. زیاده منتظر اجازهء کتبی می‏باشیم.
از طرف متولیان نمازخانه‏های ارامنهء طهران
نایب رئیس‏[امضا]
منشی‏[امضا]
آدرس:دروازه قزوین نمازخانهء ارامنه
[سند شماره 11]
مقام منیع حکومت نظامی تهران دامت‏ شوکته
چون شب یکشنبه آینده عید بزرگ‏ روسها است و ما مجبوریم در نمازخانهء پامنار که مال روسها است اجتماع کنیم و به او راد و ادعیه مشغول شویم لازم است‏ که از مقام محترم اجازه می‏خواهد که در شب مزبور در نمازخانه اجتماع نموده‏ اجرای آیین مذهبی خود را نماییم.و کلیه‏ اشخاصی که در آن‏جا جمع می‏شوند از زن‏ و بچه 50 نفر زیادتر نخواهند بود. مستدعی است قدغن بفرمایید مأمورین‏ پلیس و حکومت نظامی جلوگیری نکنند. در خاتمه احترامات فائقه تقدیم می‏دارد. 8 ثور 1300
ناظر نمازخانه‏[امضا]نایب خلیفهء نمازخانهء روسها[امضا]توضیح:اجتماع‏ از ساعت 8 بعداز ظهر تا ساعت 3 بعد از نصف شب در نمازخانه خواهد بود.
[حاشیه‏]:
8 ثور فورا
سواد مراسلهء مزبوره به ادارهء نظمیه‏ فرستاده شود.و بنویسید به‏طوری که راجع‏ به اجتماع در نمازخانه‏های ارامنه در شب‏ عیدشان در تحت نمره()دستور داده شده‏ است اقدام و با یک مواظبت و مراقبت‏ مخصوص با نزاکتی مجلس را در تحت‏ انتظامات مأمورین خود خاتمه بدهید.
اما به غیر از اسناد موضوعی هشتگانهء فوق،اسناد پراکندهء بسیاری نیز از عملکرد کابینهء کودتا در دست است که هرچند ممکن است این اسناد به نظر ساده و بی‏اهمیت جلوه کنند،اما نزد فرزانگان و پژوهشگران از اهمیت فراوانی برخوردارند.
چرا که این اسناد به ظاهر بی‏اهمیت،نشان‏ دهندهء اوضاع اجتماعی دورهء کودتا و مشکلاتی است که توده‏های مردم با آن‏ دست به گریبان بوده‏اند.از این مجموعهء جالب،چندین سند برگزیده شده که می‏باید سند اول را با اسناد بعدی سنجیده تا اهمیت‏ موضوع آشکار گردد.سند اول مربوط است‏ به صدور مجوز برای شاهزاده داراب میرزا جهت دایر کردن مجلس قمار،بدین شرح:
[سند شماره 12]
پلیس اونیفرمه
راپورت نمره 242
طهران 21 برج حمل 1300/1339
موضوع راجع به مجلس قمار
متن راپورت
مقام محترم ریاست پلیس اونیفرمه
شاهزاده داراب میرزا ساکن بریکار که‏ قمارباز است در ساعت 10 صبح به‏ کمیساریا آمده و مشروحه‏ای از حکومت‏ نظامی طهران آورده که مرقوم داشته‏اند شاهزادهء مزبور بعضی از روزهای دوشنبه و جمعه را مهمان خصوصی دارد ممانعت‏ ننمایید.در این خصوص از مشار الیه‏ تحقیقات شفاهی شده معلوم می‏شود فردا را که دوشنبه است جمعی را دعوت کرده و قمار دارد،اطلاعا معروض داشت که هر نوع مقتضی است و مقرر فرمایند رفتار شود.
[مهر:کمیساریا نمرهء 4 سنگلج‏]
و اما چند سند بعدی مربوط می‏شود به‏ دستگیری و بازجویی فردی به نام حاج‏ محمد علی که پیشکار و گکماشتهء حاج میرزا یعقوب امینی بوده است.او به جرم پذیرایی‏ از حاج شیخ عبد الله مازندرانی ملقب به‏ صالح علی شاه-که نمایندهء حاج شیخ‏ محمد حسن گنابادی قطب دراویش گنابادی‏ ساکن تهران بوده-و همچنین برگزاری‏ مراسم نماز جماعت به همراه تنی چند از هم مسلکان خود،دستگیر و زندانی‏ می‏شود.سند اول،متن گزارش آژان نمره‏ 392 زین العابدین‏خان است به صاحب‏ منصب کشیک:
[سند شماره 13]
خدمت صاحب منصب کشیک دام اقباله‏ در ساعت 7 بعد از ظهر حسب الامر رفتم به منزل حاجی محمد علی گماشتهء حاجی میرزا یعقوب امینی.موقعی که بنده‏ با اجازه داخل خانهء مشار الیه شد تقریبا بیست نفر اشخاص ذیل در آن جا جمع‏ بودند.اسامی آنها را برداشته و حاجی‏ مذکور را به کمیساریا جلب نمودم و اسامی‏ آن اشخاص از قرار ذیل است:
-حاج شیخ عبد الله مازندرانی
-میرزا مهدی،آدم آقا
-حیدر قلی‏خان
-میرزا سید احمدخان
-میرزا عبد الله
-آقا میرزا کمال
-غلامحسین‏خان
-آقا میرزا حسن‏خان
-آقا محمد حسین
-آقا محمد هاشم
-آقا شیخ حسین دشتستانی
-ملا عباسقلی
-حاجی محمد اسماعیل شیخ‏ المشایخ
-مشهدی حسین علی
-آقا محمد اسماعیل صراف
-آقا میرزا علی‏خان
-آقا میرزا عبد الحسین
آقا مصطفی
-آقا سید ابو سعید
-آقا شیخ محمود صدر الذاکرین
-آقا میرزا آقاجان
محض اطلاع عرض شد
پس از دستگیری،حاجی محمد علی به‏ ادارهء نظمیه برده می‏شود و تحت بازجویی‏ قرار می‏گیرد.اسناد بازجویی او در سه برگ‏ بدین شرح است:
[سند شماره 14]
ادارهء نظمیه طهران
ورقهء استنطاق حاجی محمد علی گماشته‏ حاج میرزا یعقوب امینی
به تاریخ 1 شهر شعبان المعظم ئیل 1339 س-اسم و شهرت خودت را بیان کنید.
ج-حاجی محمد علی ولد مرحوم آقا میرزا جان اصفهانی شغل گماشته حاجی‏ میرزا یعقوب امینی منزل کوچهء حمام‏ فیروزهء کوچهء حاجی کاظم خانهء آقا محمد صحاف نمره 1[مهر]
س-اشخاصی که امشب در منزل شما جمع شده بودند برای چه کاری آنجا بودند بیان کنید؟
ج-برای بازدید عید به منزل بنده آمده‏ و تمام این اشخاص از مردهء آقای کونابادی‏ [گنابادی‏]می‏باشند.در شبهای جمعه در عرض سال در منزل آقای شیخ عبد الله‏ مازندرانی،در شبهای دوشنبه در منزل‏ حاج میرزا یعقوب امینی،در شبهای‏ سه‏شنبه از یک ساعت به غروب مانده الی‏ دو از شب گذشته در منزل آقا شیخ‏ محمد حسین‏[؟]در بازارچهء مروی در کوچه باغ،در شب چهارشنبه در منزل‏ مشیر السلطنه خانهء عضد الملک،در شب‏ پنج‏شنبه در منزل حاجی محمد آقای دلال‏ اصفهانی،حجرهء ایشان در سرای حاجی‏ ملا علی جنب تکیهء زرگرها کوچهء چاپخانه، خانهء شخصی‏[مهر]
س-در صورتی که اعلان از طرف‏ دولت شده بود که هرکس مهمانی یا عروسی یا جلسه‏ای بخواهد فراهم نماید قبلا باید به کمیساریای همان محل اطلاع‏ بدهد شما که امشب مجلسی داشتید علت

سید ضیاء الدین طباطبایی
اطلاع ندادن به کمیساریا چه بوده بیان‏ کنید؟
ج-آقا شیخ عبد الله خواستند که‏ امشب بازدید عید بیایند به منزل بنده، خودشان و پسر ایشان‏[مهر]
س-اشخاصی که در آن‏جا امشب‏ ورود نموده بودند از کجا اطلاع داشتند که‏ آقا در منزل شما می‏باشند؟
ج-چون فهمیدند این اشخاص که آقا امشب در منزل بنده می‏باشند،بدون این‏که‏ بنده دعوت از اینها بنمایم خودشان آمدند و عادت این مرده‏ها این است که بدون‏ دعوت،همین که بفهمند که آقا در کدام‏یک‏ از منازل این اشخاص می‏باشد،تماما در آن منزل جمع می‏شوند برای نماز و روضه‏ [مهر]
س-شما ابتدا اظهار نمودید و گفتید که چون حاج میرزا یعقوب در این‏جا نبودند قرار شد که آقا شیخ عبد الله بیایند به‏ منزل بنده،در صورتی که شما اطلاع‏ داشتید چرا اطلاع به کمیساریا ندادید؟
ج-فقد[فقط]دو نفر یا سه نفر که آقا باشد و پسرش و نوکر ایشان؛و این چند نفر ابتدا رفته بودند به منزل آقا شیخ عبد الله‏ سراغ گرفته بودند،چون فهمیدند که در منزل بنده می‏باشند خودسرانه آمدند به‏ منزل بنده،وقتی که نماز می‏خواندیم.[مهر]
س-پس این‏که این اشخاص آمدند به‏ منزل شما هنوز مشغول نماز نشده بودید، چرا خبر ندادید؟آن وقت می‏خواستید خبر بدهید.
ج-چون در شبهای دوشنبه پشت سر آقا نماز می‏خواندند آمده بودند در منزل‏ بنده،نماز که تمام شد خواستم بیایم به‏ کمیساریا اطلاع بدهم که شما آمدید.[مهر]
س-معلوم است که شما خیال اطلاع‏ دادن نداشتید،و الاّ همان موقع اطلاع به‏ کمیساریا می‏دادید و ممکن بود که پیش از نماز خبر می‏دادید.
ج-موقعی که بنده اقتدا به آقا نمودم‏ فقط ما سه نفر بودیم،یکی یکی رسیدند و اقتدا نمودند.[مهر]
س-شما در شبهایی که در جاهای‏ دیگر مجلس داشتید به کمیساریا اطلاع‏ می‏دادید یا خیر؟
ج-البته به کمیساریاها اطلاع می‏دهند و من اطلاع نداشتم،و الاّ اطلاع به‏ کمیساریا می‏دادم.[مهر]
س-سواد و مهر دارید؟
ج-هم مهر دارم،هم سواد دارم‏[مهر].
خلاصهء کلام آن‏که برای درویش بی‏نوا پروندهء قطوری ساختند و سرانجام نیز او را به زندان سپردند:
[سند شماره 15]
حکومت نظامی طهران
تاریخ 22 حمل 1300
دایرهء مجلس
حاج محمد علی را که از کمیساریای‏ نمره 8 به حکومت نظامی اعزام داشته‏اند در تحت نظر داشته باشید تا دستور ثانوی‏ داده شود.
[امضا]
[حاشیه‏]:
تحویل صاحب منصب کشیک داده شد.
[امضا]
راه‏نمای اسناد:
از سندهای موجود در سازمان اسناد ملی‏ ایران به نشانه‏های زیر استفاده شده است:
سند شماره 1-655 ظ 1/293001429
سند شماره 2-655 ظ 1/293001429
سند شماره 3-655 ظ 1/293001429
سند شماره 9-653 ظ 1/293001477
سند شماره 10-321 ق 1/293005966
سند شماره 11-321 ق 1/293005966
سند شماره 12-651 ظ 1/293001475
سند شماره 13-651 ظ 1/293001475
سند شماره 14-651 ظ 1/293001475
سند شماره 15-651 ظ 1/293001475