اول چند تا تعریف از سردار سپه می کردم!

در کابینه مستوفی من (دکتر محمد مصدق) وزیر مالیه بودم، یک عده را بیرون کردم. می خواستم اصلاحاتی بکنم. آنهایی که ضرر می دیدند، سخت به من حمله می کردند. هیأت دولت می رفتم، صحبت بدگویی شد که روزنامه ها می کنند. سردار سپه می گفت «نه، بد ننوشته بودند».
روزنامه نویسها وقتی که می خواستند به من بد گویند، اول چند سطری از سردار سپه تعریف و تمجید می نوشتند، بعد به من حمله می کردند. این بود که سردار سپه می گفت «اینها که بد ننوشته اند».
علوی روزنامه ای داشت به اسم ... یادم رفته- منتشر هم نمی شد. علمش کردند به طور فوق العاده منتشر شد، و آن نطق را دو بار منتشر کردند. سردار سپه گفته بود «این که خوب نطق کرده، بد نبوده»
در دوره پنجم، (من) هم برای حمله به دولت، در نطقهایم در مجلس همین طور می کردم. اول چند تا تعریف از سردار سپه می کردم، بعد به کارهای داور یعنی دولت، حمله می کردم. یکی از این نطقها را نگذاشته بودند در روزنامه ها درج شود. خبر به گوش سردار سپه رسید که از شما تمجید کرده و از داور انتقاد، پرسیده بود چرا در روزنامه ها ننوشته اند؟ فوری دستور داده بود منتشر کنند.
علوی روزنامه ای داشت به اسم ... یادم رفته- منتشر هم نمی شد. علمش کردند به طور فوق العاده منتشر شد، و آن نطق را دو بار منتشر کردند. سردار سپه گفته بود «این که خوب نطق کرده، بد نبوده».
علوی پیش خودم هم آمد گفت «اشتباه شده که نطق شما را در مجلس، منتشر نکرده اند. من چاپ کردم» تشکر کردم.