اعتراض صیادان انزلی به تمامیت خواهی روسها

صیادان انزلی در 30 آبان /1285 12 نوامبر 6091 / 4 شوال 4231 برای اعتراض به امتیازنامه لیانازوف در تلگرافخانه تحصن کردند.طبق این امتیازنامه آنچه ماهی حلال صید می شد به مصرف داخلی اختصاص داشت. نوعی ماهی توسط صیادان صید می شد که گیلانیها آن را «سوف» و روسها آن را «سوراک» می نامیدند. این ماهی فلس دار بود ولی دو دندان بزرگ داشت از این رو گیلانیها آن را حرام می دانستند صیادان ناچار بودند ماهی سوف «سوراک» را با قیمت نازل هفت تومان در برابر هزار ماهی به شرکت لیانازوف تحویل دهند.
صیادان انزلی تلگرافی به آیة ا... سید محمد طباطبایی اعلام کردند: «اعیان انزلی به ما سخت گرفته اند که ماهی سوف را به لیانازوف بدهیم، اما تاکنون این کار را انجام نداده ایم.» و منتظر اقدام مجلس هستیم.
نمایندگان مجلس از دولت خواستند به شکایت صیادان انزلی رسیدگی کنند. پس از مدتی دولت پاسخ داد که «قرارنامه لیانازوف از قرار هزاری پنج تومان بسته شده دو سال قبل به اقدامات اولیاء دولت علیه محض مراعات صیادان انزلی هزاری دو تومان علاوه بر پنج تومان شده فعلاً مخالفت با قرارنامه غیرممکن است.» تعدادی از نمایندگان مجلس به پاسخ دولت اعتراض کردند.
آیة ا... سید محمد طباطبایی اعلام کرد: «نمی شود ماهیگیران را اجبار به فروش ماهی کرد.» دولت مدعی بود که اگر قرارداد را لغو کند ناگزیر است پنجاه هزار تومان غرامت بدهد.سید محمد پاسخ داد: «اشخاصی را می شناسد که حاضرند جای لیانازوف را بگیرند و آن پنجاه هزار تومان غرامت را تقبل کنند.»
با تمام این اقدامات صیادان انزلی موفق نشدند تأثیری بر امتیاز لیانازوف بگذارند. این امتیاز تا سالها بعد در انحصار خانواده لیانازوف باقی ماند و دولت تزاری روسیه نیز با تمام قوا از آن حمایت می کرد، زیرا با این امتیاز تقریباً انحصار خاویار دنیا در اختیار لیانازوف بود.
بعد از سرنگونی تزار، حکومت شوروی به جانشینی مارتین لیانازوف نواده استپان لیانازوف مدعی امتیاز شیلات بحر خزر شد. و این امتیاز که از خرداد 5521 ش/ ژوئن 6781م/ جمادی الاول 3921ق منعقد شد تا 11 بهمن 1331ش/ 13 ژانویه 3591م / 62 جمادی الاول 3731ق به اشکال مختلف دامنگیر ایران بود.