ارباب كيخسرو شاهرخ

ارباب كيخسرو شاهرخ فرزند شاهرخ از زردشتي‌هاي كرمان بود. پس از اينكه از زادگاهش به تهران آمد، درتجارتخانه ارباب جمشيد بهمن اشتغال يافت. درصدر مشروطيّت بعد از يك دوره كه ارباب جمشيد به نمايندگي زردشتيان انتخاب شد متوالياً ارباب كيخسرو از طرف هم‌كيشان خود در يازده دوره تقينيّه در مجلسشوراي ملّي انتخاب گرديد و در اين ادوار همواره رئيس كارپردازي مجلس بود. در جنگ جهاني دوّم به دليلاينكه فرزندش شاهرخ در اداره تبليغات آلمان در برلن كار مي‌كرد و گوينده اخبار به زبان فارسي بود وحكومت ديكتاتوري رضاشاه را به شدّت مورد انتقاد قرار مي‌داد، ديكتاتور به سختي از عملكرد شاهرخغضبناك و عصباني بود. به همين مناسبت ارباب كيخسرو مورد بدبيني و كينه‌توزي رضاشاه قرار گرفت و چندبار به اداره شهرباني دستور داد تا به وسائلي او را نابود كنند. گرچه انتقادات كوبنده فرزندش در كشته شدن او بي‌تأثير نبود امّا به عقيده نگارنده اين سند روشنگر اين است كه انگيزه قتل فجيع وي مخالفت با قرارداد سوم  1919بوده است.