اراضي متعلق به اعليحضرت؟!!

شماره 3946/ بخش 312 اداره يكم عمليات                                                          
تاريخ گزارش: 26/10/46
موضوع: انتشار شايعات
اخيراً از طرف مالكين بين مردم شايعاتي منتشر گرديده داير براينكه چون اكثر اراضي گرگان متعلق به اعليحضرت همايون شاهنشاه و مقامات دربار شاهنشاهي و خانواده سلطنتي است و اعليحضرت همايوني مقدار زيادي از اين اراضي و زمينها را به‌عنوان خالصه به كارمندان واگذار و بهاي آن را دريافت نموده‌اند و از طرفي اعضاي خاندان سلطنتي اراضي وسيع پنبه در اين منطقه دارند لذا به دستور شاهنشاه آقاي دكتر ارسنجاني از تقسيم املاك در ناحيه دشت مغان و گرگان خودداري نموده است در صورتي كه دشت مغان و گرگان تنها استاني است كه امور زراعتي زيادي دارد و رعاياي تركمن در اين اراضي در بدترين شرايط زندگي مي‌كنند و سرلشكر بازنشسته منصور مزين نيز از طرف شاهنشاه مأمور بازرسي اراضي مناطق مذكور گرديده تا براي خارج كردن اراضي اين منطقه از دست متصرفين فعلي كه اكثراً زارعين تركمن مي‌باشند و تحويل آنها به خريداران جديد اقدام نمايد و مأمورين ژاندارمري نيز شديداً از هرگونه اقدامي كه از طرف زارعين براي تصرف مذكور به عمل مي‌آيد جلوگيري مي‌نمايند.
تعداد نسخه: 5 نسخه
گيرندگان: سه نسخه در بخش 312 ـ اداره سوم ـ اداره دوم.