ادغام سازمان اصلاحات ارضي در ستاد مركزي و هيأت‌هاي هفت‌نفره واگذاري زمین مصوب شوراعالی اداری

شوراي عالي اداري در چهل‌و‌هشتمين جلسه خود در مورخه 28/10/1372 بنابه پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مفاد بند (7) مصوبه شماره 2265/دش مورخ 19/11/1371 موضوع ادغام سازمان اصلاحات ارضي در ستاد مركزي و هيأت‌هاي هفت‌نفره واگذاري زمين را مورد بررسي و به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمود:

مراد از تصويب بند فوق‌الذكر انحلال ستاد مركزي و هيأت‌هاي هفت‌نفره واگذاري زمين نبوده بلكه اين امر در راستاي سياست‌هاي جاري تشكيلاتي در ارتباط با محدودنمودن تشكيلات دولت و به منظور پيشگيري از تكرار و تداخل وظايف و نيز انتظام و انسجام‌بخشيدن به وظايف مربوط به امور زمين در قالب سازمان امور اراضي با حفظ موجوديت ستاد و هيأت‌هاي مزبور به عنوان مراجع و بازوهاي سياستگذاري و تصميم‌گيري امور مربوط به واگذاري زمين صورت پذيرفته است و صرفاً داراي جنبه تشيكلاتي بوده و بديهي است در اساسنامه سازمان يادشده كه در اجراي بند (10) مصوبه فوق‌الذكر تهيه و به تصويب هيأت محترم وزيران خواهد رسيد موجوديت ستاد مركزي و هيأت‌هاي فوق‌الذكر به عنوان اركان سياستگذاري و تصميم‌گيري با حفظ اختيارات و مسئوليت‌هاي قانوني مربوط مورد تأكيد قرار خواهد گرفت.

سيدمحمد ميرمحمدي
معاون رييس جمهور و دبير شوراي عالي اداري