مهدى اخوان ثالث

مهدى اخوان ثالث فرزند على در سال 1307 در اميد خراسان به دنيا آمد وى بر همين اساس، اشعار خود
را با نام اميد مى‏سرود و به اميد خراسانى هم مشهور گشت. در سال 27ـ1326 از هنرستان صنعتى مشهد
فارغ‏التحصيل شد و به استخدام آموزش و پرورش درآمد. در سال 1333 اشعارى در روزنامه رزم چاپ
شد كه نيما يوشيج آن را به وى نسبت داد كه بر همين اساس دستگير و مدتى زندانى گرديد، ولى پس از
اعلام انزجار از حزب توده آزاد و با سرودن قصيده‏اى تحت عنوان «فكر ديگر» كه در روزنامه «ايران ما»
درج شد، مراتب وفادارى خود را نسبت به شاه، اعلام كرد. اخوان ثالث كه به عنوان مدير و معلم و مؤسس
دبستان كريم‏آباد ورامين معرفى گرديده و در آموزشگاه كمك آموزگارى و دبيرستان رستم‏آباد شميران،
دبير و همچنين در دبستان بوستان در قلهك، آموزگار بود، به علت همشهرى بودن با جهانگير تفضلى با
جريده ايران ارتباط برقرار كرد و در ضمن براى مجله فردوسى نيز، شعر ارسال مى‏نمود. او در سال 1337
به كاشان منتقل شد و در دبيرستان‏هاى آن شهر، به دبيرى پرداخت. در سال 1338 در سازمان فيلم
گلستان كه يكى از شركت‏هاى وارد كننده فيلم بود، با فروغ فرخزاد همكارى كرد. وى در سال 1342 از
آموزش و پرورش به وزارت اطلاعات مأمور شد و با سمت كنترل و ناظر ضبط به كار مشغول گرديد و در
شهريور ماه 1346 با سمت تحقيق در شعر و ادب به بنياد فرهنگ ايران رفت. اخوان ثالث كه كتاب
«ارغنون» را در سال 1330 منتشر كرده بود و با مجلات و روزنامه‏هاى مختلفى همكارى مى‏كرد، در
گزارش ساواك فردى معتاد به مشروب و مواد مخدر معرفى گرديد و شركت وى در جلسات شب شعر
كانون نويسندگان در انجمن ايران و آلمان، براى كسب وجهه تشخيص داده شد.