ساختمان شرکت نفت ایران و انگلیس

بنای تاریخی شرکت نفت ایران و انگلیس که زمانی به عنوان دفتر این شرکت و بعدها در قالب دفتر پخش نفت مورد بهره برداری قرار می گرفت در حال حاضر در اختیار دانشگاه هنر می باشد و در محوطه ساختمان های وزارت خارجه درست روبروی دروازه باغ ملی تهران قرار گرفته است .میدان مشق که در حال حاضر همان محوطه باغ ملی و مجموعه ساختمان های وزارت خارجه می باشد ، یکی از مراکز تاریخی و فرهنگی تهران قدیم است که در زمان فتح علی شاه پایه های نخست احداث آن بنا نهاده شد. عمارت قزاق خانه یا همان ساختمان شرکت نفت ایران و انگلیس ، چندین دوره ساخت و ساز را شامل شده و عمده ترین تغییرات انجام شده در آن، در دوره های ناصرالدین شاه و رضاشاه می باشد . طبق یادداشت های عین السلطنه عمارت های جدید دور میدان مشق در سال 1300 ه.ش برابر با 1340ه.ق در زمان ریاست الوزرایی رضاخان ساخته شده است در این زمان به تدریج در فضای باز این میدان و در اطراف ساختمان شرکت نفت ، بناهای دولتی همچون کاخ شهربانی ، کاخ وزارت خارجه ، موزه ایران باستان و عمارت پست بنا گردید.