ملاقات شاه با ژنرال هرزوگ اسرائيلي و گلگي هاي شاه از امريكا در اين ملاقات (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:290    عنوان مطلب:  ملاقات شاه با ژنرال هرزوگ اسرائيلي و گلگي هاي شاه از امريكا در اين ملاقات 
ملاقات هرزوگ با شاه در 18تير{سال 1340} در كاخ سعدآباد صورت گرفت. شاه سخنان  خود را با ابراز رضايت از گسترش همكاري بين دو كشور و تشكر از اينكه بن گوريون حاضر شده است تقاضاهاي ايران را  به پرزيدنت كندي تسليم كند آغاز كرد. ضمنا شكايت كرد جامعه يهوديان امريكا به او در اخذ كمك از امريكا ياري نمي كند و خواهش كرد دولت اسرائيل از گروه فشار يهوديان در واشنگتن بخواهد كه در اعطاي كمك هاي بيشتر امريكا به ايران كمك كند. شاه به شدت از پرزيدنت كندي و حكومتش انتقاد كرد و از هرزوگ پرسيد ممكن است يك بار براي  هميشه به او بگويد كه امريكاييان از او چه مي خواهند؟ معلوم نيست در حالي كه عراق دارد لشكر ششم
شماره صفحه:291    خود را تاسيس مي كند چرا امريكايي ها از اعطاي جنگ افزار به او خودداري مي كنند؟ سپس افزود نمي داند حق با نهرو و ناصر است كه به امريكا پشت كرده اند يا او كه به آنان وفادار مانده است.