مشكلات موجود برايكشتي‌هاي حامل پرچم ايالات متحده در بنادر ايران

محرمانه    1 فوريه 1979 ـ 12 بهمن 1357
از: وزارت امور خارجه، واشنگتندي. سي ـ 7415    به: سفارت آمريكا در تهران
موضوع: مشكلات موجود برايكشتي‌هاي حامل پرچم ايالات متحده در بنادر ايران
نظريه شما در مورد مشكلاتيكهممكن است كشتي‌هاي حامل پرچم ايالات متحده در بنادر ايران با آنها مواجه شوند، در اول وقت اداري فردا صبح مورد نياز است. ممكن است لازم باشد يكاطلاعيه اعلام خطر برايدريانوردان در اين مورد منتشر گردد. تنها كشتيآمريكاييكه ما نگران آن هستيم و در حال حاضر با پرچم ايالات متحده در بنادر ايران است، كشتي ترانس كلمبيامي‌باشد.
خواهشمند است در صورت امكان در مورد وضعيتجاريكشتي مزبور تحقيقات لازم به عمل آيد و مشخص شود كهآيا واقعاً كشتي مزبور در يكي از بنادر ايران پهلو گرفته است ياخير.
ونس
[دست‌نويسزير متن اصلي]
يادداشت: شركتكشتيرانيسي‌لنديككشتي در حال حال حاضر در بندرعباس دارد كهكالاي مواد غذايي خود را تخليه نموده، محموله ميوهخشك را بارگيري و پس از آن بندر را ترك خواهد نمود.