مذاكرات شاه و سفير امريكا درمورد انتخابات مجلس هجدهم (زندگي سياسي شاه- بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:15    عنوان مطلب: مذاكرات شاه با سفير امريكا  پيرامون انتخابات دوره هجدهم قانونگزاري
«من (هندرسون) به شاه گفتم: اگر از طريق انتخابات آزاد ايران نتواند مردان وطن دوست را كه مي‌خواهند و مي‌توانند قوانين مورد نياز را كه متضمن حفظ استقلال ايران و تامين سعادت مردم است تصويب كنند به صحنه بياورد به نظر من تامين استقلال دموكراتيك در ايران ناممكن است و در چنين شرايطي بايد يكي از اين دو راه را انتخاب كرد(الف) ايران بدون آزادي دموكراتيك براي يك دوره معين (ب) ايران بدون آزادي دموكراتيك در پشت پرده آهنين. شاه گفت درچنين اوضاعي شايد انتخابات «تحت نظارت» مطمئن تر باشد. من گفتم شاه و دولت بهتر مي‌توانند در اين مورد قضاوت كنند و افزودم: جسارتا مي گويم اگر منظور از انتخابات تحت نظارت پركردن مجلس از روشنفكران هوشمند وطن دوست و وظيفه شناس با خصوصيات رهبري باشد اين گروه بر افراد دست دوم و
شماره صفحه:16    چه بسا بدنام كه هنر آن‌ها فقط دادن راي آري است ترجيح دارد. شاه گفت با اين نظريه كاملا موافق است مشروط بر اينكه پيش از انتخابات زاهدي افراد بي صلاحيت و مشكوك را از كابينه و نيز اينگونه مشاوران را از وزارتخانه‌ها بيرون كند...»