روابط دوستانه راكفلر،كيسينجر و مك كلوي با شاه (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:445    عنوان مطلب:   روابط دوستانه راكفلر،كيسينجر و مك كلوي با شاه
جان مك كلوي «شاه را دوست داشت و او را دوست استواري مي دانست.» كيسينجر «كاملا شيفته شاه بود در ضمن مقداري از شهرتش را در مورد شاه به قمار گذارده بود. به عقيده {جرج}بال ديويد راكفلر به مطلب از ديد «دركنار يك دوست ماندن» مي نگريست. در مقابل شاه نيز ارزش برقرار نگاه داشتن رابطه نزديك با اين امريكاييان قدرتمند را درك مي نمود و «نوعي جاذبه سحر آميز بر آن ها داشت.»