دوستي قديم شاه و نيكسون رئيس جمهور امريكا و فراهم شدن فرصت مناسب براي خريد بيشتر اسلحه از امريكا (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:345    عنوان مطلب: دوستي قديم شاه و نيكسون رئيس جمهور امريكا و فراهم شدن فرصت مناسب براي خريد بيشتر اسلحه از امريكا
انتخاب ريچارد نيكسون به رياست جمهوري امريكا در نوامبر 1968 در محافل دولتي ايران با خوشحالي زياد تلقي شد. نيكسون چند ماه قبل ازانتخاب به مقام رياست جمهوري به تهران سفر كرده و با شاه ديدار كرده بود و از قرار وعده هايي در باره ارسال سيل جنگ افزارهاي امريكايي به دوست قديمي خود داده بود. دوستي شاه و نيكسون از زماني آغاز مي شد كه او معاون پرزيدنت آيزنهاور بود و با
شماره صفحه:346    تشريك مساعي در كودتاي 28مرداد و برگرداندن شاه به مقام سلطنت حق بزرگي به گردن او داشت. شاه در 29مهر1348(21اكتبر1969)براي سفر رسمي ديگري وارد واشنگتن شد و مورد استقبال گرم نيكسون قرار گرفت و رئيس جمهوري جديد نظر مساعد و تفاهم زيادي به درخواست اسلحه شاه نشان داد. نيكسون طي نطقي اظههار داشت: گمان نمي كنم روابط ايران و امريكا هيچ گاه به خوبي امروز بوده باشد. اين حسن روابط مربوط به اين واقعيت مي شود كه ما روابط خاصي نه تنها با كشور شما بلكه با شخص شما داريم كه در مورد من به چندين سال پيش بر مي گردد.» شاه جواب داد: امروزه ما بيش از هر وقت احتياج به دوستي امريكا و رهبري امريكا در جهان داريم. سپس به نقش جاه طلبانه اي كه در در نظر داشت در سياست خاورميانه ايفا كند اشاره كرد. نظر به اينكه امريكا در همان هنگام كمك هاي نظامي بلاعوض خود به ايران را قطع كرده بود شاه در مصاحبه با روزنامه نگاران امريكايي براي نخستين بار پيشنهاد معامله نفت در برابر اسلحه را عنوان كرد. محافل دولتي ايران مي گفتند كه شاه اميدوار است سالي صد مليون دلار هواپيماهاي جنگي از امريكا بخرد و به ازاي آن نفت بدهد و بنابراين لازم است سهميه صادرات نفت ايران به بازارهاي امريكا كاهش يابد. بنابراين دولت ايران از امريكا تقاضا كرد اجازه داده شود روزي 250هزار بشكه نفت خام ايران وارد بازار امريكا شود واين تقاضاي خود را براساس مذاكراتي كه در واشنگتن بين شاه و نيكسون به عمل آمده بود توجيه كرد.