درخواست شاه از فرستاده برژينسكي مبني بر حمايت امريكا از تلاش هاي وي براي استقرار نظم در كشور بعد از حوادث 17شهريور (زندگي سياسي شاه- بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:43    عنوان مطلب: درخواست شاه از فرستاده برژينسكي مبني بر حمايت امريكا از تلاش هاي وي براي استقرار نظم در كشور بعد از حوادث 17شهريور
فرستاده مخصوص من چند روز بعد با شاه ملاقات كرد و شاه او را تشويق كرد و گفت واشنگتن را تشويق كن تا از تلاشهايم به منظور اعاده نظم و ثبات شديدترين حمايت را به عمل آورد و به من به عنوان كليد قدرت دائمي ثبات و رونق ايران نگاه كند. منبع من در بازگشت گزارش داد كه شاه اوضاع را وخيم، غير قابل درك و تقريبا انفجار آميز
شماره صفحه:44     مي بيند. به نظر مي رسد كه به هيچ كس اعتماد ندارد و ظاهرا اعتماد او  به قضاوت خودش نيز شديدا متزلزل شده است.