توصيف روحيه شاه در نيمه دوم سال 57 از زبان سفير امريكا در ايران (زندگي سياسي شاه- بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:45    عنوان مطلب: توصيف روحيه شاه در نيمه دوم سال 57 از زبان سفير امريكا در ايران
پيام هاي سوليوان نشان مي داد كه رفتار شاه بين يك حالت خوشبيني و بدبيني افراطي در نوسان است. شاه گاهي اوقات اظهار اطمينان مي كرد كه
شماره صفحه:46     ارتش مي تواند اوضاع را رو به راه كند و در فرصت ديگر به طور قاطع اظهار مي داشت كه به خونريزي متوسل نمي شود.تلگرام هاي سوليوان بيان كننده اين مساله نبود كه سفير امريكا خود را به تقويت نيروي اراده شاه مشغول مي دارد... گزارشات ديگر تصوير متضادي را از وضع شاه نشان مي داد. بلومنتال وزير خزانه داري با شاه ديدار كرد و در 21نوامبر گزارش داد كه او گيج و كاملا گرفته به نظر مي رسد. سخنان شاه با درنگ هاي طولاني قطع مي گردد و در اين هنگام او با افسردگي به فضا خيره مي شود. با اين وجود يك روز بعد سازمان سيا تحليلي از رفتار رواني شاه ارائه داد كه مي گفت نظر ما اين است كه رفتار و روحيه او نا متناسب با موقعيتش نيست و عكس العمل هاي احساسي و بي تصميمي اش او را سست نكرده واكثرا حقيقت را درست درك مي كند. گزارشات موجود پيرامون دلسردي يا گرفتگي آني او نبايد به اين معني باشد كه او در رهبري مشكلاتي دارد. گرايش ا و به يك طرف و سپس به طرف ديگر نيز نبايد شگفت انگيز
شماره صفحه:47    قلمداد گردد. اين شيوه رويارويي او با فشاري است كه در يك موقعيت مبهم و بدون راه حل از همه طرف به او وارد مي آيد.