توجه به منافع امريكا در سياست خارجي شاه (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:573    عنوان مطلب:  توجه به منافع امريكا در سياست خارجي شاه 
شاه سرمايه گذاري هاي خصوصي توسط سرمايه داران، صاحبان صنايع و پيمانكاران امريكايي را با وجود آنكه گاه گاه دچار عارضه بي نيازي از ديگران مي گرديد تشويق مي نمود و با اين كار به هدف هاي نفتي امريكا ياري مي داد و به ويژه سعي داشت با پشتيباني عملي از روند سياست خارجي امريكا صميميت خود را ثابت كند. او پشتيباني خود را از خط مشي سياسي امريكا در ويتنام و اسرائيل به طور پي گير به رهبران امريكا يادآوري مي نمود. و نيز با به عهده گرفتن مسئوليت هاي نظامي براي حفظ ثبات خليج فارس مخالفت خود را با هرگونه دخالت شوروي موكدا نشان مي داد. توجه به منافع امريكا مهمترين عامل تعيين كننده مشي سياسي بين ايران و امريكا بود يعني سياستي كه روند آن از هر دو جنبه خصوصي و عمومي ترويج مي گرديد همان سياستي كه شخص شاه مشوق آن بود.