تلاش هاي شاه براي پيروزي حزب جمهوري خواه در انتخابات رياست جمهوري امريكا در1355 و بازتاب آن در امريكا (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:462    عنوان مطلب:  تلاش هاي شاه براي پيروزي حزب جمهوري خواه در انتخابات رياست جمهوري امريكا در1355و بازتاب آن در امريكا
او {شاه} به اردشير زاهدي سفيرش در واشنگتن دستور داد به بودجه انتخاباتي جرالد فورد كمك مالي بدهد. دمواكرات ها از اين موضوع آگاه شدند و زبيگنيو برژينسكي رئيس آينده شوراي امنيت ملي در حكومت كارتر رفتار زاهدي را به علت مهماني هاي باشكوهي كه مي داد و عادت وي به دادن هداياي گران بها به نمايندگان كنگره و مطبوعات امريكا «مايه ننگ» ناميد و ديويد آرون مشاور آينده كارتر گفت «اگر شاه گمان مي كند در زمينه تسليحات مي تواند هر چه را كه بخواهد به دست آورد با آنچه دور از انتظار اوست روبه رو خواهد شد.»