تلاش شاه و اشرف براي پنهان نگهداشتن روابطشان با امريكا در جريان وقايع مرداد 1332 (زندگي سياسي شاه- بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:98    عنوان مطلب: تلاش شاه و اشرف براي پنهان نگهداشتن روابطشان با امريكا در جريان وقايع مرداد 1332
اشرف از دالس مي خواهد كه رسما كمك امريكا را در صورت موفقيت عمليات سقوط مصدق تضمين كند.....اما خود اشرف منكر آن است كه چنين ملاقاتي با دالس داشته است. برادرش (شاه) هم مي گويد كه اگر هم واقعا چنين اتفاقي روي داده در هر حال او از جريان آن بي خبر مانده است.
شماره صفحه:99    امروز  قابل فهم است كه شاه و خواهرش ترجيح مي دهند كه اگر هم اين مطالب راست باشد آن را به خاطر نياورند زيرا اين ماجرا دين شديد ايشان را به امريكا در آن دوران يادآور مي شود. اما در عين حال نمي توان در درستي اظهارات كيم روزولت در اين مورد ترديد كرد. و او تاييد مي كند كه ملاقات اشرف با دالس در سويس به كلي افسانه است و دالس هر گز به هيچ صورت در حوادث اوت1953(كودتاي هاي مرداد32) نقش مستقيمي نداشته است. با اين همه روزنامه امريكايي دي نيشن در شماره 24ژوئن 1961 خود موضوع اين ملاقات محرمانه در سوييس را نوشت و هرگز كسي تكذيب نامه اي برايش نفرستاد. اما از آنجا كه اين روزنامه خط مشي كومونيستي دارد بايد نوشته اش را با احتياط تلقي كرد.