تلاش شاه براي جلب نظر رئيس جمهور جديد امريكا؛ كارتر (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:462    عنوان مطلب:  تلاش شاه براي جلب نظر رئيس جمهور جديد امريكا؛ كارتر 
انتخاب جيمي كارتر به رياست جمهوري در آبان1355(نوامبر1976) تكان شديدي به رژيم شاه وارد ساخت. او كه انتظار چنين رويدادي را نداشت گمان مي كرد با تكرار همان بازي سال هاي 1339-1341 اين بار هم خواهد توانست با رئيس جمهوري جديد كنار بيايد و باز هم چندسالي به حياتش ادامه بدهد لذا مقارن انتخاب كارتر يك بار ديگر صحبت از فضاي باز سياسي را پيش كشيد و وعده آزادي انتخابات را داد.