تعاملات شاه با جانسون رئيس جمهور امريكا (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:343    عنوان مطلب: تعاملات شاه با جانسون رئيس جمهور امريكا 
شاه نيز از سياست امريكا در ادامه جنگ ويتنام كه منفور همه جهانيان حتي قاطبه ملت امريكا بود حمايت مي كرد تا نظر مساعد جانسون را به خود جلب نمايد. جانسون با گرفتاري هايي كه در طول پنج سال رياست جمهوري اش در جنگ ويتنام داشت فرصت زيادي براي نظارت بر اعمال شاه نداشت. بنابراين در اين دوره از فشار هاي امريكا براي اصلاحات اجتماعي و توسعه اقتصادي ايران كاسته شد و شاه كم و بيش به حال خود رها گرديد و در اين دوره توانست به تدريج نقشه هاي خود را در تبديل ايران به بزرگترين قدرت نظامي منطقه خليج فارس به واشنگتن بقبولاند.