تصوير شاه نزد جانسون رئيس جمهور امريكا (زندگي سياسي شاه – بعد از كودتاي 28مرداد)

شماره صفحه:343    عنوان مطلب: تصوير شاه نزد جانسون رئيس جمهور امريكا
محمدرضا پهلوي يك چهره مقبول و مورد پسند رئيس جمهور جديد امريكا بود. به عقيده جانسون و مشاورانش شاه مدافع منافع امريكا بخصوص در منطقه خليج فارس بود و شايستگي پشتيباني از سوي ايالات متحد را داشت. در 5ژوئن 1964(15خرداد1343) كه شاه براي پنجمين بار به واشنگتن سفر كرد پرزيدنت جانسون از رهبري وي ستايش كرد و او را يك اصلاح گر ناميد كه دارد در راه سوق دادن كشورش به قرن بيستم كار مي كند. جانسون پذيرايي گرمي از شاه به عمل آورد و اين احساس را به او داد كه يك دوست وفادار و يك متحد مطلوب است. اين پذيرايي به كلي با سردي محيطي كه شاه در 1341 به هنگام زمامداري كندي رو به رو شده بود تفاوت داشت. جانسون در نامه اي كه در 27ژوئن 1968 به آرمين ماير سفير امريكا در ايران نوشت چنين اظهار نظر كرد: روابط من با اعليحضرت يكي از خوشحالي هاي حقيقي دوران رياست جمهوري ام به شمار مي رود.